Moninaistuva koulu -opinnot opettajille: vastauksia moninaisen kouluyhteisön kysymyksiin

Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista tulevien oppilaiden ja ohjattavien tukemiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina.

Kouluyhteisöissä kohtaavat lapset, nuoret ja aikuiset erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista. Moninaisuus rikastuttaa ja haastaa koulujen arkea, ohjausta ja opetusta. Opinnot tarjoavat osaamista ja ymmärrystä moninaistuvassa koulussa toimimiseen. 

Moninaistuva koulu -opinnot vahvistavat tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja käytännössä tarvittavia taitoja, joita kouluyhteisössä tarvitaan lasten ja nuorten opetuksessa ja tukemisessa. Teemoina ovat muun muassa vanhempien kasvatustyön tukeminen, kielitietoinen koulutus, koulun sosiaalityö, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, kulttuuri- ja uskontolukutaito, kulttuurisensitiivinen ohjaus sekä lapsen ja nuoren yksilöllinen tuki.

Moninaistuva koulu -opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet lasten ja nuorten parissa
 • haluat ymmärtää paremmin erilaisia perheitä ja oppimisen taustatekijötä
 • kaipaat tukea monikulttuurisessa kouluympäristössä työskentelyyn
 • tahdot hyödyntää ryhmän monikielisyyden voimavaroja
 • haluat tietoa lasten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

Moninaistuva koulu -opinnot ovat suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Moninaistuva koulu -opinnot yhteistyössä.

Moninaistuva koulu -opintojen kuusi opintojaksoa:

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Moninaistuva koulu –opinnot ovat tarjolla myös lv. 2020-2021. Opetussuunnitelman vaihtumisen myötä jaksojen nimiin ja sisältöihin saattaa tulla muutoksia. Opetusohjelma tulevalle lukuvuodelle on nähtävissä verkkosivuillamme kesäkuussa.

Opintojakso

Suoritustapa

Sisältö

Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteuttaja: Diak

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

 

 • Verkkokurssi
  • Seuraava toteutusaika 21.9.-16.10.2020. Ilmoittautuminen alkaa 23.7.2020
 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
 • kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
 • vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
 • kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
 • kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lukuvuosi 2020-2021
Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

 • Verkkotehtävä tai etätentti

Suoritustavat lukuvuonna 2020-2021:

 • Oppimistehtävä
 • Verkkotentti

 


 • portaittainen tuki oppimisessa
 • RTI-malli
 • näyttöön perustuvat tuen periaatteet
 • yksilöllisen tuen keinot
 • ryhmässä toteutettava tuki
 • eriyttäminen
 • yksilöllistäminen
 • joustava ryhmittely

Perhe ja kasvatus (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lukuvuosi 2020-2021
Perheen voimavarat ja tuki (5 op)

 • Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä tai etätentti tai verkkokurssi.

Suoritustavat lukuvuonna 2020-2021:

 • Oppimistehtävä
 • Verkkotentti
 • Verkkokurssi

 

 

 

 • vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista
 • kasvatustieteellisinä näkökulmina  vanhemmuuden haasteet ja tukimuodot
 • perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
 • erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukeminen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö

Sisältö lukuvuonna 2020-2021

 • Opintojaksolla tarkastellaan perheen ja vanhemmuuden haasteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita perhearjessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa.
 • Opintojakso tarjoaa tietoa perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna.
 • Teemoina ovat esimerkiksi vammaisuus, käyttäytymisen haasteet, maahanmuuttajuus, päihdeongelmat ja ero perheessä.

Koulun sosiaalityö, yht. 5 op

Sisältää kurssit:
Koulun sosiaalityön perusteet (3 op) & 
Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op)

Toteuttaja: Diak

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

 

 • Verkkokurssi
  • Kurssin seuraava toteutusaika 5.10-13.11.2020. Ilmoittautuminen alkaa 6.8.2020
Koulun sosiaalityö:
 • yksilökohtainen opiskeluhuolto  
 • koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen  
 • lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi  
 • lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu  
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö  
 • monitoimijainen ja monialainen yhteistyö 
Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät:
 • kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen  
 • koulukiusaamisilmiö  
 • koulukiusaamisen ehkäisy  
 • koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote 

Kielitietoinen koulutus (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lukuvuosi 2020-2021
Kielitietoinen koulutus (5 op)

 • Verkkokurssi keväällä 2020.
  • Aloitustapaaminen verkon välityksellä 25.2.2020 klo 17–19 ja tiivis verkkotyöskentely ryhmissä 9.3.2020 - 17.4.2020. 
  • Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.

 

 • monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmat
 • äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitys oppimisessa
 • miten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla

Kulttuuri ja uskontolukutaito, yht. 5 op

Sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot (2 op) & 
Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op) 

Toteuttaja: Diak

 

 • Verkkokurssi
  • Kurssin seuraava toteutusaika keväällä 2021
Kulttuurit ja uskonnot:
 • erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea
Uskontolukutaito ja uskontodialogi:
 • uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa 
 • kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

 

Näin ilmoittaudut Moninaistuva koulu -opintoihin

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.