Avoin yo, Kasvatustieteen aineopinnot, lv. 2019–2020

Opintojen laajuus
40 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
400,00 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt kasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti kasvatustieteen tutkimuskohteita ja kasvatustieteellisiä ilmiöitä
 • on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
 • on rakentanut monipuolisen käsityksen lapsen ja nuoren elämänalueista kuten perheestä ja koulusta.
 • on perehtynyt kasvatustieteelliseen tutkimuskenttään ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
 • on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien kuin työelämän tehtävärooleihin orientoitumisen osalta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2018 kesään 2019 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Aineopinnot koostuvat sisältöopinnoista (20 op) sekä tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnoista (20 op). Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) jakaantuvat laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin sekä aineopintokokonaisuuden ulkopuoliseen yleisopintojaksoon johdatukseen tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Tutkielmaopinnoissa (10 op) kirjoitetaan opinnäytetyö, joka vastaa alemman korkeakoulututkinnon ns. kandidaatintutkielmaa ja sen tekeminen on edellytys mikä haluaa jatkossa suorittaa kandidaatintutkinnon kasvatustieteestä tai aikuiskasvatustieteestä. Mikäli aineopintokokonaisuuden tavoitteena ei ole kandidaatintutkinto on tutkielmaopinnoille tarjolla vaihtoehto, jossa suoritetaan harjoittelu (5 op) ja perehtyminen kasvatustieteellisen tutkimukseen (5 op).

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään ja täydennetään perusopintojen osa-alueiden sisältöjä.

Kenelle opinnot sopivat?

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot sopivat paitsi kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suunnitteleville, myös erilaisissa koulutustehtävissä toimiville ja mm. järjestötyön työtehtävien tueksi laajentamaan perusopinnoissa hankittua tietämystä. Erilaisten suoritusvaihtoehtojen ja opintoihin kuuluvan proseminaaritutkielman kautta opinnoissa on mahdollista painottaa opiskelijan oman työn tai mielenkiinnon kannalta keskeisiä teemoja. Opinnoissa kehitetään edelleen myös tiedonhankinta-, viestintä- ja opiskelutaitoja.

Opiskelutavat

Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin ja opinnot onkin mahdollista suorittaa lähes kokonaan verkko ja etäopintoina. Suosittelemme sisältöopintojen aloittamista opintojaksosta KAIA052. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Proseminaariin kuuluvien läsnäoloa vaativien kokoontumisten korvaamisesta muilla suoritustavoilla tulee neuvotella etukäteen yliopistonopettajan kanssa. Opetuksessa hyödynnetään Connect -verkkokokousjärjestelmää ja Optima -verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut aikuiskasvatustieteen aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota  yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Jos olet aloittanut aineopintosi ennen 1.8.2017 ja haluat tehdä tämän kurssin syyslukukaudella 2017, ilmoittaudu seuraavalle kurssille

 • KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät, syksy 2017 (5 op) HUOM! Tämä on vanhan ops:n mukainen opintojakso. Tarkempaa tietoa kurssille osallistumisesta löytyy jakson Korppi-sivulta.

Jos olet aloittanut aineopintosi 1.8.2017 jälkeen, määrällisten tutkimusmenetelmien osuus koostuu kahdesta opintojaksosta.

 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) (tämä jakso suoritetaan ennen KTKA2020 -opintojaksoa)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Sisältöopinnot:

 • KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)
 • KAIA052 Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä (5 op)
 • KAIA032 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos (5 op)
 • KAIA042 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen (5 op)

Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA harjoittelu:

 • KASA4200 Proseminaari (10 op)

tai

 • KASA3283 Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op) ja
 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot kasvatustieteen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kasvatustiede
 • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi