Sosiaalityö

Sosiaalityön opiskelu auttaa kohtaamaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa

Oletko kiinnostunut auttamistyöstä ihmisten, perheiden ja verkostojen kanssa? Miten yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmät toimivat? Sosiaalityössä keskiössä on ihminen elämäntilanteessaan. Sosiaalityö tieteenalana ja ammattikäytäntönä tutkii, kehittää ja opettaa näihin liittyviä ilmiöitä.

Sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa

Voit opiskella sosiaalityötä

  • monipuolisten oppimateriaalien avulla
  • pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumatta
  • verkossa
  • osallistumalla lähiopetuksiin Jyväskylässä tai Helsingissä

Olen saanut riittävän paljon etäisyyttä aiempiin työyhteisöihin ja suhteuttanut niiden käytänteitä sosiaalityön aineopinnoissa oppimiini asioihin. Onhan aineopinnoista todellisuudessa herännyt paljon uusia ajatuksia ja itsevarmuutta työhön paluuta ajatellen.

– Mikko, sosiaalityön opiskelija


Sosiaalityötä ammatillisena toimintana ja tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaalityössä pyritään myönteiseen muutokseen ja ratkaisemaan ihmisten kohtaamia ongelmatilanteita heidän kanssaan.

Sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti ihmisten, perheiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntarakenteiden tasolla. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvatkin kiinnostavalla tavalla yhteen.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot. Sosiaalityön opintoihin voi ilmoittautua milloin vain. Sosiaalityön perusopinnot johdattavat sinut sosiaalityöhön, sosiaalityön käytäntöihin ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Sosiaalityön aineopinnoissa tutustut sosiaalityön toimintaympäristöihin, sosiaalityön asiantuntijuuteen, ammatillisiin käytäntöihin ja tutkielmaopintoihin.   

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Sosiaalityön aineopintojen suoritustavat ja edeltävät opinnot lukuvuonna 2019-2020

Sosiaalityön toimintaympäristö (10 op) Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt
(30 op)
Tutkielmaopinnot (20 op) 
STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus

Verkkokurssi
STOA2002
Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet

Luentopäiväkirja
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät

Luentopäiväkirja
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut

Verkkokurssi ja tentti TAI verkkokurssi ja oppimistehtävät
STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet

Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset

Verkkokurssi ja lähiopetus
Edeltävinä opintoina vaaditaan opintojakso YFIA200.
  STOA2004 Sosiaalioikeus

Oppimistehtävä
STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähitapaamiset, verkkotyöskentely ja kandidaatin tutkielma. Edeltävinä opintoina vaaditaan opintojaksot YFIA200 ja STOA250.
  STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä

Luentopäiväkirja, verkkokurssi, lähiopetus ja oppimispäiväkirja
 
  STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II

Käytännön harjoittelu (40 pv), aloitus- ja palauteseminaari, verkkotyöskentely ja kirjalliset tehtävät.
Edeltävinä opintoina vaaditaan opintojaksot STOA2002, STOA2003, STOA2004 ja STOA2005.
 


Muita hyödyllisiä tietoja

Linkistä voit lukea Sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettävistä hyväksiluvuista sosiaalityön opiskelijoille ja usein kysyttyjä kysymyksiä sosiaalityön opinnoista. Lisäksi pääset tutustumaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmien valintaperusteisiin.


Sosiaalityö ja yhteiskuntatieteet avoimessa yliopistossa


Lv. 2020-2023 opetussuunnitelman mukaiset opinnot

Oletko ilmoittautunut opintoihin ennen 31.7.2020 ja haluat jatkaa niitä? Tutustu ohjeisiin uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymisestä. 

  • Ohjeet opetussuunnitelman muuttuessa