Tietoa hyväksiluvusta ja neuvoja opintoihin

Ajankohtaista sosiaalityön opinnoissa lv. 2017-2020.

(Päivitetty 5.6.2020)

TÄTÄ SIVUA PÄIVITETÄÄN ELOKUUSSA 2020 SEN JÄLKEEN KUN UUDEN OPS-KAUDEN (2020-2023) SOSIONOMI (AMK) - KORVAAVUUDET ON PÄÄTETTY TIEDEKUNNASSA.

SOSIONOMI (AMK)-TUTKINNON TEHNEET: 1.8.2020 jälkeen opinnot aloittavien ei kannata aloittaa opintojaan jaksoista STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 5 op ja/tai STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä 5 op, koska sosionomi (AMK) -korvaavuudet eivät ole vielä selvinneet. Nämä jaksot mahdollisesti korvautuvat sosionomi (AMK)-tutkinnolla. Odotamme tiedekunnan päätöstä.


1.8.2020 ALKAEN ASTUU VOIMAAN SOSIAALITYÖN AINEOPINTOJEN UUSI OPETUSSUUNNITELMA (40 OP). Ohjeet opetussuunnitelmien muuttuessa löydät täältä.

******************************************************************************************************* 

JY:n opetussuunnitelmat ovat uudistuneet viimeksi 1.8.2017 alkaen. Opintokokonaisuuksiin ja sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettäviin korvaavuuksiin tuli tällöin muutoksia.

Uutena perusopintokokonaisuutena aloittivat erilliset sosiaalityön perusopinnot, 25 op. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot pysyvät muiden oppiaineiden yhteisinä perusopintoina (filosofia, sosiologia, elämänkatsomustieto). Näissä kahdessa perusopintokokonaisuudessa on kolme yhteistä opintojaksoa.

Myös sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma uudistui. Opintonsa ennen 31.7.2017 aloittaneet sosiaalityön opiskelijat voivat siirtyä uusien ilmoittautujien tavoin suorittamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lukuvuoden 2019 - 2020 opetusohjelma on julkaistu ja ryhmiin ilmoittautuminen alkaa 1.8.2019.

Uusi opetussuunnitelma - mitä se käytännössä tarkoittaa?

 • Sosiaalityön uusin opetussuunnitelma on valmistunut kevään 2017 aikana, ja se on 1.8.2017 astunut voimaan kolmeksi lukuvuodeksi 2017 - 2020. Uuden opetussuunnitelman voimaan tulon jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat sen mukaiset opinnot. Aiemmin aloittaneille opiskelijoille on ohjeet uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin siirtymiselle.

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettävät korvaavuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla myönnettävät korvaavuudet sosiaalityön perus- ja aineopinnoista (opetussuunnitelmakausi 1.8.2017 - 31.7.2020):

 • Sosiaalityön perusopinnoista korvautuvat opintojaksot  YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op), YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) ja STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op, yhteensä 15 op.
 • Sosiaalityön perusopinnoista suoritettavaksi jäävät opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op).
 • Jos tarvitset perusopintokokonaisuudesta todistuksen, ilmoittaudu koko sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen ja maksa opintokokonaisuuden opintomaksu (250 €). Toimita tällöin jo perusopintoihin ilmoittautuessasi todistusjäljennös sosionomi (AMK) -tutkinnostasi opiskelijapalveluihin. Ohjeet lähettämiseen löytyy tästä. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on toimittanut todistuksensa opintopalveluihin.
 • Perusopintokokonaisuudesta et tarvitse todistusta, jos jatkat opintojasi JY:n sosiaalityön aineopintoihin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tällöin aineopintojen edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat sosionomi (AMK) -tutkinto ja sen lisäksi suoritetut opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op). Jos et tarvitse todistusta perusopinnoista, ilmoittaudu vain näille kahdelle opintojaksolle ja maksa niiden opintomaksut (2 x 75 €). Korvaavuuksia ei rekisteröidä silloin kun opiskelija on ilmoittautunut vain kahdelle opintojaksolle STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op).
 • Ennen aineopintojen aloittamista suositellaan myös jakson YFIY100 Tieteenteoria 5 op suorittamista.
 • Sosiaalityön aineopinnoista korvautuvat opintojaksot STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) ja STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op), yhteensä 10 op. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on toimittanut todistuksensa opintopalveluihin ja ilmoittautunut korvautuville jaksoille tai aineopintokokonaisuuteen. Aineopintojen hyväksi lukujen perusteella ei myönnetä alennusta opintomaksusta.
 • Sosiaalialan YAMK-tutkinnolla ei saa hyväksi lukuja sosiaalityön perus- ja aineopinnoista.
 • Sosionomi-tutkinnolla ei ole JY:ssa vanhenemisrajaa eli korvaavuudet on mahdollista saada, kunhan tutkinto on myönnetty sosionomi-nimikkeellä. Muilla AMK-tutkinnoilla (esim. geronomi, kuntoutuksen ohjaaja) ei vastaavia korvaavuuksia myönnetä.
 • Hyväksi luvuista on päättänyt JY:n humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Opintonsa 1.8.2014-31.7.2017 tehneille on sosionomi (AMK) -tutkinnolla hyväksi luettu opintoja seuraavasti:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoista (25 op) on sosiaalityön opiskelijoille sosionomi (AMK) -tutkinnolla hyväksi luettu opintojaksot YFIP220 (5 op), YFIP240 (5 op) ja YFIP250 (5 op), yhteensä 15 op. Suoritettaviksi ovat jääneet opintojaksot YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op), yhteensä 10 op.
 • Sosiaalityön aineopinnoista on hyväksi luettu opintojaksot STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) ja STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op), yhteensä 10 op.

HUOM! Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoista (uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot 1.8.2017 alkaen) ei myönnetä korvaavuuksia sosionomi (AMK) -tutkinnolla.

Sosiaalityön perusopinnoissa STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op -opintojaksolle myönnettävä hyväksi luku 1.8.2018-31.7.2020

 • Muille kuin sosionomi (AMK) -tutkinnon tehneille STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op -opintojaksosta voidaan myöntää korvaavuus, jos opiskelijalla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja hän on viimeisten viiden vuoden aikana toiminut vähintään puoli vuotta sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä. Korvaavuutta haetaan AHOT-ohjeiden mukaisesti muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen -lomakkeella. Lomakkeelle pitää kuvata työkokemus, jonka perusteella opiskelija hakee korvaavuutta, sekä analysoida ja perustella, millä tavoin tämä suhteutuu jaksolla asetettuihin osaamistavoitteisiin. (Päivitetty 3.5.2018)

Usein kysyttyjä kysymyksiä JY:n avoimen yliopiston sosiaalityön aineopinnoista

Kaikissa ilmoittautumiseen, opintomaksuihin, opinto-oikeuteen, tenttipaikkoihin, todistuksiin yms. liittyvissä asioissa katso ohjeet sivulta opiskelu tai ota yhteyttä  help.jyu.fi:n Palvelut -kohdasta.

Jos kysymyksesi liittyy opintojen sisältöön tai opetukseen, ota yhteyttä opintojakson opettajaan tai oppiaineen koulutuspäällikköön.

Miten saan sosiaalityöntekijän pätevyyden?

 • Sosiaalityöntekijän pätevyys määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Valviran virallisilta sosiaalihuollon ammattioikeussivuilta löytyy tietoa sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta.
 • Sosiaalityön pääaineopinnot sisältävät sosiaalityön perus-, aine- ja syventävät opinnot. JY:n avoimessa yliopistossa näistä voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Maisteriopinnot eli syventävät opinnot voi tehdä tutkinto-opiskelijana tiedekunnassa, kun on hakenut ja tullut niihin valituksi. Maisteriohjelmiin voi hakea Jyväskylän yliopistoon, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tai mihin tahansa muuhun niitä tarjoavaan yliopistoon.

Saanko aiemmilla opinnoilla korvaavuuksia opinnoista?

 • Jos olet aiemmin suorittanut opintokokonaisuuden sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), sinun ei välttämättä tarvitse tehdä perusopintoja kokonaan voidaksesi jatkaa sosiaalityön aineopintoihin. Useimmiten riittää, että täydennät opintojasi sosiaalityön johdantojaksolla (STOP1001, 5 op) ja sosiaalityön käytännön harjoittelulla (STOP1006, 5 op). Varmista tämä kuitenkin ennen opintojen aloittamista. Sosiaalityön perusopintojen opintokokonaisuuden todistusta ei kirjoiteta ko. tapauksissa.
 • Jos sinulla on lähitieteistä myös vähintään aineopintotasoisia metodiopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta, voit hakea niillä korvaavuutta sosiaalityön aineopintojen metodiopinnoista. Täytä tällöin AHOT-hakemus (ohjeet löytyvät verkkosivulta opiskelu -> opintojen suunnittelu). Huomaa, että sinulla on oltava opinto-oikeus voimassa jaksoille, joista haet korvaavuutta. Jos olet tehnyt lähitieteen metodiopinnot JY:n tutkintoon, AHOT-hakemusta ei tarvita.
 • Kaikki opiskelijat tekevät aineopinnoissa käytännön harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Jos olet tehnyt alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon eli kandidaatin tai maisterin tutkinnon (miltä tahansa alalta), sinun ei välttämättä tarvitse sosiaalityön aineopinnoissa suorittaa jaksoa STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) vaan aineopinnoista voidaan kirjoittaa todistus 50 op:n laajuisena. Halutessasi voit jakson tehdäkin. AHOT-hakemusta ei tarvita, sillä kandijaksosta ei viedä korvaavuusmerkintää opintorekisteriin. Opintokokonaisuuden hintaan tällä ei ole vaikutusta mutta jos ilmoittaudut opintoihin jakso kerrallaan, kandijaksolle ei tarvitse ilmoittautua. 50 op:n laajuisella aineopintokokonaisuudella voit hakea JY:n maisteriohjelmiin (Jyväskylä tai Kokkola). Tarkista muiden yliopistojen hakukriteerit tarvittaessa suoraan kyseisistä yliopistoista.

Mitä opinnot maksavat ja missä ajassa ne voi tehdä?

 • Sosiaalityön aineopintokokonaisuuden hinta on 600 euroa, ja tämä opintomaksu sisältää kaikki kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, yht. 60 op. Opintoihin voi ilmoittautua myös jakso kerrallaan, jolloin hinta on 15 e / op (yht. 900 e). Kokonaisuuteen ilmoittautuville siis on opintomaksussa tuntuva alennus.
 • Opintokokonaisuuden hinnasta ei tule lisäalennusta, vaikka tekisit aineopinnot 50 op laajuisina (eli olet jo tehnyt yliopistotutkinnon). Jos saat aiemmilla, muualle kuin Jyväskylän yliopistoon tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tekemilläsi opintosuorituksilla korvaavuuksia, myös korvautuvista opintojaksoista peritään normaali opintomaksu.
 • Opintokokonaisuuteen ilmoittautuville muodostuu opintoihin 720 vrk:n opinto-oikeus (= noin kaksi vuotta), joka kattaa kaikki opintojaksot. Yksittäisille jaksoille ilmoittautuville opinto-oikeus muodostuu jaksokohtaisesti (150 tai 360 vrk). Opintoihin kannattaa varata vähintään 1,5 - 2 vuotta, sillä sosiaalityön aineopinnot on mitoitettu kahdelle lukuvuodelle. Avoin yliopisto ei ikävä kyllä pysty takaamaan opiskelijoille paikkaa pienryhmiin/lähiopetuksiin välttämättä juuri opiskelijan haluamaan ryhmään, mutta vaihtoehtoisia pienryhmiä/lähiopetuksia on yleensä tarjolla useita lukuvuoden aikana. Myös opiskelijan oma opiskelutahti ja -tekniikat vaikuttavat opintoihin kuluvaan aikaan. Kandiseminaarityöskentely vie noin puoli vuotta, mutta sen rinnalla voi toki tehdä muitakin opintojaksoja. Kandityönä tehdään kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Opintoihin sisältyy myös tiettyyn aikaan järjestettäviä verkkokursseja/-tapaamisia ja muutamia lähiopetuksena järjestettäviä harjoituksia sekä 40 työpäivän mittainen harjoittelu. Kaikki opiskelijat tekevät harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Jos et ehdi tehdä opintokokonaisuutta valmiiksi opinto-oikeuden voimassaoloaikana, voit jatkaa opintojasi ilmoittautumalla puuttumaan jääneille jaksoille yksittäin ja maksamalla niiden opintomaksun. Halutessasi voit toki ilmoittautua kokonaisuuteenkin uudelleen, jos se on mielekkäämpi vaihtoehto.

Kenelle lähetän todistuksen perusopinnoistani ja/tai sosionomi-tutkinnostani?

 • Kun ilmoittaudut sosiaalityön aineopintoihin (tai sosionomina sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen halutessasi siitä todistuksen), toimita todistus edeltävistä opinnoistasi ja/tai sosionomi (AMK) -tutkinnostasi opiskelijapalveluihin. Verkkosivulta löydät ohjeen siitämillainen todistus tarvitaan ja miten voit sen lähettää.
 • Jos olet tehnyt perusopinnot JY:n avoimeen yliopistoon tai Jyväskylän yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvitse lähettää, sillä opinnot näkyvät JY:n opintorekisterissä.

Missä järjestyksessä sosiaalityön aineopinnot kannattaa tehdä? Miten paljon on lähiopetusta?

sosiaalityö_ao_2018-2019_suoritustavat.jpg

 • Opinnoissa ei ole varsinaista suoritusjärjestystä ja opintojen aloittamisen ajankohta vaikuttaa siihen, mitä opintojaksoja pystyt tekemään.
  • Itsenäisesti tehtäviä opintojaksoja STOA2002, STOA2003, STOA2004 (1.8.2018 alkaen), YFIA200 ja luento- ja/tai kirjallisuusosuuden jaksoista STOA2005 ja STOA097 voit tehdä milloin tahansa ympäri vuoden.
  • Verkkokursseille osallistuminen opintojaksoilla STOA2001, STOA097 ja STOA250 (kvali-osuus) on sidottu aikaan.
  • Lähiopetusta on jaksoilla STOA2005 (yksi vkl), STOA250 (yksi vkl) ja kandijaksolla STOA7005 (1-4 lähitapaamista). Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin (= perjantai-iltapäivä/ilta ja lauantai).
  • Lisäksi aineopintojen jaksoon STOA2006 sisältyy 40 työpäivän mittainen harjoittelu; siitä lisää alla.
 • Aineopintojen alussa kannattaa tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, johon on Kopassa linkki. Se auttaa opintojen aikatauluttamisessa. Opetusohjelma on Korpissa lukuvuoden (1.8.-31.7.) kerrallaan ja seuraavan lukuvuoden opetusohjelma julkaistaan toukokuun lopussa.
 • Aineopinnoissa tietyt jaksot pitää tehdä ennen toisia jaksoja
  • kvali- ja kvantimenetelmien luentojakso YFIA200 pitää tehdä ennen tutkimusharjoituksia STOA250
  • kvali- ja kvantimenetelmien luentojakso YFIA200 ja tutkimusharjoitukset STOA250 pitää tehdä ennen kandiseminaariin STOA7005 ilmoittautumista
  • käytännön harjoittelujaksolle STOA2006 voi ilmoittautua, kun on tehnyt jaksot STOA2002, STOA2003, STOA2004 ja STOA2005 (tai lv. 2014 - 2017 opetussuunnitelman jaksot STOA111, STOA112, STOA131, STOA142 ja STOA141)
 • Edeltävät opintosuoritukset tarkistetaan opiskelijoilta ennen harjoituksiin ja kandiseminaariin osallistumista tai niiden voidaan edellyttää olevan valmiina ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkistusaika ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla Korpissa. Käytännön harjoittelussa edeltävät opinnot on oltava suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

Verkkokurssi alkaa - mistä saan ohjeet ja tunnukset Moodleen?

 • Verkkokurssin ohjeet saat kurssin opettajalta viimeistään kurssin alkaessa. Toisinaan opettaja lähettää infoa kurssista sähköpostitse kaikille verkkokurssille ilmoittautuneille, toisinaan ohjeet löytyvät Moodlesta kurssin työtilasta sen avautuessa.
 • Moodleen kirjaudutaan JY:n tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Samalla tunnuksella pääset käyttämään myös esim. JY:n kirjaston e-aineistoja. Moodleen saatat tarvita lisäksi kurssiavaimen, jonka saat opettajalta tai Kopasta.
 • Tunnus on voimassa niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus JY:n avoimeen yliopistoon. Tunnuksen voimassaolo katkeaa, kun opinto-oikeutesi avoimen yliopiston opintoihin päättyy. Jos ilmoittaudut opintoihin uudelleen, saat tunnuksen uudelleen käyttöösi.

Missä ja milloin voin tehdä opintoihin sisältyvän käytännön harjoittelun (STOA2006)?

 • 40 työpäivän mittainen käytännön harjoittelu opintojaksolla STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II, suoritetaan paikassa, jossa työskentelee sosiaalityöntekijä/-tekijöitä, julkisella, kolmannella tai yksityisellä sektorilla. Harjoittelun ohjaajalla pitää olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Harjoittelupaikan hankit itse ja se täytyy hyväksyttää opintojakson opettajalla ennen harjoittelun aloittamista. Tarkemmat toimintaohjeet löydät Kopasta ja opintojakson Moodle-työtilasta, jonne pääset ilmoittauduttuasi opintojaksolle. 
 • Katso infovideo opintojakson suorittamisesta (kesto noin 12 min).
 • Kaikki opiskelijat tekevät harjoittelun; sitä ei voi korvata esim. AMK-opintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työkokemuksella.
 • Aineopinnoista pitää ennen harjoittelujaksolle ilmoittautumista tehdä jaksot STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet, STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, STOA2004 Sosiaalioikeus ja STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (tai olla tehtynä lv. 2014-2017 opetussuunnitelman jaksot STOA111, STOA112, STOA131, STOA142 ja STOA141).

Milloin oppimistehtävistäni ja tentistäni tulee arviointi?

 • Joillain opintojaksoilla on Kopassa ilmoitettu arvioitavaksi ottamisen päivät. Noiden päivien jälkeen opettaja ottaa arvioitavakseen kaikki ilmoitettuun päivämäärään mennessä palautetut tehtävät. Arviointi tulee sen jälkeen yleensä 2-4 viikon kuluessa. Voit kuitenkin palauttaa tehtäväsi arvioitavaksi milloin tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana; ne otetaan arvioitavaksi seuraavana arvioitavaksi ottamisen päivänä.
 • Jos opintojaksolle ei ole määritelty tiettyjä arvioitavaksi ottamisen päiviä, tehtäviä otetaan arvioitavaksi säännöllisesti. Tällöin arviointi valmistuu 2-4 viikon kuluessa palautuspäivästä.
 • Tentit arvioidaan 2-4 viikon kuluessa tenttipäivästä.
 • Kesäkuun loppupuolella ja heinäkuussa palautetut oppimistehtävät arvioidaan elokuun aikana.  Suorituspäiväksi tulee kuitenkin tehtävien palautuspäivä.
 • Voit jättää tehtäviä arvioitavaksi opinto-oikeutesi voimassaoloaikana. Arvioinnin ei tarvitse ehtiä tulla opinto-oikeuden voimassaoloaikana eli voit palauttaa tehtäviä vielä opinto-oikeuden viimeisenä päivänä. Huomaa kuitenkin, että jos tehtäviä täytyy täydentää tai korjata, opinto-oikeutesi on oltava voimassa myös korjatun version palautuspäivänä. Jos näin ei ole, voit tarvittaessa lunastaa opintojaksolle uuden opinto-oikeuden.

Opetusohjelma päättyy Korpissa 31.7., milloin ja mistä löydän uuden opetusohjelman? Muuttuvatko opintojen sisällöt?

 • Opetusohjelma tarkoittaa lukuvuosittaista (1.8.-31.7.) opetuksen järjestämisen aikataulua, esim. harjoitusryhmien ja verkkokurssien aikatauluja. Uusi opetusohjelma julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa Korpissa ja linkki siihen tulee oppiaineen nettisivulle. Koulutuspäällikkö ja opettajat laativat opetusohjelman yhdessä kevään aikana.
 • Uuden opetusohjelman myötä opintojen sisällöt eivät muutu. Sisältömuutoksia tulee vain, kun opetussuunnitelma muuttuu. Opetussuunnitelmaa tarkastellaan ja uudistetaan yleensä kolmen vuoden välein, ja vanhasta uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisessä on yleensä siirtymäaika. Nykyinen opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2017-31.7.2020.

Milloin alkaa ilmoittautuminen uuden lukuvuoden ryhmiin ja verkkokursseille? Miksi opintojaksoille pitää ilmoittautua uudelleen lukuvuoden vaihtuessa?

 • Uuden lukuvuoden syksyn ryhmiin ilmoittautuminen alkaa yleensä 1.8. ja kevään ryhmiin yleensä joulukuussa. Tarkat ilmoittautumisajat ryhmiin löytyvät kunkin kurssin kohdalta Korpista, kun uusi opetusohjelma julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa. Linkki opetusohjelmaan löytyy sosiaalityön verkkosivulta.
 • Opintojaksot ovat Korpissa aktiivisina lukuvuoden kerrallaan. Kun lukuvuosi vaihtuu, edellisen lukuvuoden opintojaksot muuttuvat Korpissa vanhentuneiksi. Tällöin voit ilmoittautua uuden lukuvuoden opintojaksoille, jolloin opintojaksot näkyvät taas aktiivisina Korpissa. Uudesta ilmoittautumisesta ei mene maksua, kun opinto-oikeus on voimassa.
 • Jos sinulla on opinto-oikeus kokonaisuuteen ja olet ilmoittautunut kuluvan lukuvuoden jaksoille, muista ilmoittautua 1.8. uudelleen niille uuden lukuvuoden jaksoille, joita et ole vielä suorittanut mutta jotka aiot tehdä. Ilmoittaudu uudelleen myös siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut yksittäiselle opintojaksolle ja sinulla on jakson suorittaminen vielä kesken. Tällöin pääset Korpissa ilmoittautumaan mahdolliselle jaksoon sisältyvälle verkkokurssille tai lähiopetusryhmään ja saat Kopassa näkyviin palautuskansion ja uusimmat tiedot opintojaksosta. Ilmoittautumisesta ei mene uutta maksua, kun opinto-oikeus on voimassa.

Kopan palautuskansio ei näy. Missä vika?

 • Tarkista, että sinulla on opintojakson opinto-oikeus voimassa. Varmista myös, että olet ilmoittautunut Korpissa kuluvan lukuvuoden opintojaksolle, muuten palautuskansio ei tule näkyviin (ks. edellinen kohta). Katso tarvittaessa myös Koppa-ohjeet.