Tietoa hyväksiluvusta ja neuvoja opintoihin

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Voit saada hyväksilukuja opintoihimme, jos:

 • olet suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon
 • olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka)
 • sinulla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja olet viimeisen viiden vuoden aikana toiminut vähintään puolivuotta sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä
 • sinulla on lähitieteistä vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta
 • sinulla on sisällöllisesti vastaavia opintoja tehtynä aiemmissa opinnoissasi

Hyväksilukuja ei myönnetä, jos:

 • olet suorittanut sosiaalialan YAMK-tutkinnon
 • olet suorittanut muun AMK-tutkinnon (esim. geronomi, kuntoutuksen ohjaaja)
 • olet suorittanut esim. sosiaalialan ohjaajan tai sosiaalihuoltajan tutkinnon + Valviran todistus, että voi käyttää laillistettu sosionomi-nimikettä
 • olet suorittanut tutkinnon ulkomailla

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla ei ole JYU:ssa vanhenemisrajaa eli hyväksiluvut on mahdollista saada, kunhan tutkinto on myönnetty sosionomi (AMK) -nimikkeellä.

Hyväksiluvuista on päättänyt JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saatavat korvaavuudet ja todistus

Sosiaalityön perusopinnot

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saat hyväksi luettua seuraavat opintojaksot sosiaalityön perusopinnoista:

 • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)
 • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)
 • STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Suoritettavaksi jäävät opintojaksot:

 • STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Sosionomi (AMK) -korvaavuuksien hakemisen prosessi ja maksut 
Jos tarvitset perusopintokokonaisuudesta erillisen todistuksen, maksa AHOT-käsittelymaksu (50 euroa) ja lähetä AHOT-hakemus HelpJYU-palvelun kautta 3 päivän sisällä maksun maksamisesta. Voit hakea yhdellä hakemuksella kaikkien korvattavien perusopintojen jaksojen hyväksilukua. Toimita hakemuksen mukana sosionomi (AMK) -tutkinnon todistusjäljennös. Ohjeet AHOT-käsittelymaksun maksamiseen ja hakemuksen tekemiseen löytyvät HelpJYU-palvelusta. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on maksanut AHOT-käsittelymaksun ja lähettänyt AHOT-hakemuksen opiskelun palveluihin HelpJYU:n kautta. Korvaavuus merkitään opintopisteillä. Kaikkien korvaavuuksien rekisteröintiin vaaditaan AHOT-käsittelymaksu myös siinä tapauksessa, että opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus korvattavalle jaksolle. 

Jos jatkat sosiaalityön aineopintoihin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, et tätä varten tarvitse todistusta perusopintokokonaisuudesta. Tällöin aineopintojen edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat sosionomi (AMK) -tutkinto ja sen lisäksi suoritetut opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op) ja YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op).
Opiskelun palvelut voivat pyynnöstä kirjata opintosuoritusotteelle, että sosiaalityön perusopintokokonaisuutta (25 op) vastaavat opinnot (sosionomi (AMK) -tutkinto + suoritetut opintojaksot STOP1001 ja YFIP250) on suoritettu hyväksytysti xx.xx.xxxx. Toimita tällöin todistusjäljennös sosionomi (AMK)-tutkinnostasi opiskelun palveluihin HelpJYU:n kautta.

Sosiaalityön aineopinnot


Sosionomi (AMK) -tutkinnolla saat hyväksiluettua seuraavat opintojaksot sosiaalityön aineopinnoista:

 • STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)
 • STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)

Suoritettavaksi jäävät opintojaksot:

 • STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
 • STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)
 • STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op)
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Sosionomi (AMK) -korvaavuuksien hakemisen prosessi ja maksut 
Saadaksesi hyväksiluvun maksa AHOT-käsittelymaksu (50 euroa) ja lähetä AHOT-hakemus HelpJYU-palvelun kautta 3 päivän sisällä maksun maksamisesta. Voit hakea yhdellä hakemuksella kaikkien korvattavien aineopintojen jaksojen hyväksilukua. Toimita hakemuksen mukana sosionomi (AMK) -tutkinnon todistusjäljennös. Ohjeet AHOT-käsittelymaksun maksamiseen ja hakemuksen tekemiseen löytyvät HelpJYU-palvelusta. Korvaavuudet rekisteröidään, kun opiskelija on maksanut AHOT-käsittelymaksun ja lähettänyt AHOT-hakemuksen opiskelun palveluihin HelpJYU:n kautta. Korvaavuus merkitään opintopisteillä. Kaikkien korvaavuuksien rekisteröintiin vaaditaan AHOT-käsittelymaksu myös siinä tapauksessa, että opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus korvattavalle jaksolle. 

Sosiaalityön lähitieteissä perusopinnot suoritettu

Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot sosiaalityön lähitieteissä (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka/sosiaalipolitiikka), sinun ei tarvitse tehdä perusopintoja kokonaan voidaksesi jatkaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin. Riittää, että täydennät opintojasi sosiaalityön johdantojaksolla (STOP1001, 5 op) ja sosiaalityön käytännön harjoittelulla (STOP1006, 5 op). Lähetä lähitieteiden perusopintojen todistusjäljennöksesi (pdf-muodossa) opiskelun palveluihin HelpJYU:n kautta.

Opiskelun palvelut voivat pyynnöstä kirjata opintosuoritusotteelle, että sosiaalityön perusopintokokonaisuutta (25 op) vastaavat opinnot (lähitieteen perusopinnot (esim. sosiologia) + suoritetut opintojaksot STOP1001 ja STOP1006) on suoritettu hyväksytysti xx.xx.xxxx.  

Sosiaalityön lähitieteissä suoritettuja aineopintotasoisia opintoja

Jos sinulla on lähitieteistä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka/sosiaalipolitiikka) vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta, voit hakea niillä korvaavuutta sosiaalityön aineopintojen menetelmäopinnoista.

Korvaavuuksien hakemisen prosessi ja maksut
Hakeaksesi korvaavuutta maksa AHOT-käsittelymaksu ja lähetä AHOT-hakemus 3 päivän sisällä maksun maksamisesta. Huomaa, että 1.8.2022 alkaen kaikkien korvaavuuksien hakemiseen vaaditaan AHOT-käsittelymaksu myös siinä tapauksessa, että opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus korvattavalle jaksolle. Yhden opintojakson korvaavuuden hakeminen maksaa 30 euroa. Kahden tai useamman jakson korvaavuuden hakeminen maksaa 50 euroa. Hakemus tulee lähettää 3 päivän sisällä käsittelymaksun maksamisesta. Vanhempaa maksua ei hyväksytä.

Jos olet tehnyt lähitieteen menetelmäopinnot JYU:n tutkintoon, AHOT-hakemusta ei tarvita.

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä sosiaalityön opinnoista

Kaikissa ilmoittautumiseen, opintomaksuihin, opinto-oikeuteen, tenttipaikkoihin, todistuksiin yms. liittyvissä asioissa katso ohjeet sivulta opiskelu tai ota yhteyttä  help.jyu.fi:n Palvelut -kohdasta. Jos kysymyksesi liittyy opintojen sisältöön tai opetukseen, ota yhteyttä opintojakson opettajaan tai oppiaineen koulutuspäällikköön. Yhteystietomme löydät täältä.

Tavoitteena sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Sosiaalityöntekijän pätevyys määritellään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), joka tuli voimaan 1.3.2016. Katso lisätietoja Valviran Sosiaalihuollon ammattioikeudet -sivustolta.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, minkä jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sosiaalityön maisteriohjelmiin. Katso lisätietoja seuraavasta kysymyksestä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu:
maisteriopinnot tai avoimen yliopiston väylä

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella sosiaalityön perus- ja aineopinnot (eli tutkintojen osia), jotka suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sosiaalityön maisteriohjelmiin Jyväskylän yliopistoon, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen tai mihin tahansa muuhun koulutusta tarjoavaan yliopistoon.

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteisiin ja hakemisen aikatauluihin voit tutustua Opintopolku.fi-palvelussa.

Tutkintotavoitteisten opintojen suunnitteluun on saatavilla myös ohjausta, katso lisätietoja täältä.

Kandidaatintutkielma ja sosiaalityön maisteriohjelmaan haku

Jyväskylän yliopiston tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmiin voit hakea suoritettuasi sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopinnot (40 op). Näihin maisteriohjelmiin kandidaatintutkielma ei siis ole pakollinen, mutta suositeltavaa. Tarkista muiden yliopistojen valintaperusteet ja hakukriteerit suoraan kyseisestä yliopistosta.

Voit halutessasi täydentää sosiaalityön aineopintokokonaisuutta (40 op) suorittamalla ylimääräisenä opintojakson STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op), jonka opiskelu vie noin puoli vuotta. Suoritettu ylimääräinen opintojakso tulee näkymään opinto-suoritusotteella, mutta ei opintokokonaisuustodistuksessa.

Voit tilata opintokokonaisuustodistuksen valmistuneista sosiaalityön aineopinnoista (koko opintokokonaisuuden arviointi tehtynä eli opintokokonaisuus koottuna). Lue tästä ohje todistuksen tilaamiseen. Huomioi, että todistuksen toimittaminen vie aikaa noin 2-3 viikkoa tilauksesta.

Päivitys 8.11.2021: Jos olet suorittanut aineopintokokonaisuuden lv. 2017-2020 opetussuunnitelman mukaan 60 op:n kokonaisuutena (suoritukset viimeistään 31.7.2021), niin maisteriohjelmiin haettaessa aineopintojen keskiarvo lasketaan aineopintojen opintokokonaisuuteen koottujen opintojaksojen arvosanoista. 31.7.2021 jälkeen korotettuja arvosanoja ei lasketa 60 op aineopintokokonaisuuden keskiarvoon ja uutta 60 op:n todistusta (koontia) ei ole mahdollista kirjoittaa. Mutta mikäli korotat arvosanoja, niin voit pyytää arvosanakorotusten jälkeen uuden opintokokonaisuuden todistuksen 40 op opintokokonaisuudesta.