Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Opiskele väkivaltatutkimusta avoimessa yliopistossa. Väkivaltatutkimuksen opinnot antavat työkaluja väkivallan ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Väkivaltatutkimuksen asiantuntijuudelle on tarvetta

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) keskittyy arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan, sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan. Opintokokonaisuus on kehitetty Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, historian ja etnologian sekä psykologian laitosten yhteistyönä.

Eri aloille tarvitaan väkivaltaan ja sen vaikutuksiin perehtyneitä tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia, joilla on sekä teoreettista pätevyyttä että kykyä soveltaa osaamistaan. Väkivalta-asiantuntijuuden tarve on viime vuosina tunnistettu laajalti yhteiskunnassa: erityisen vakavaksi tarve on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

Opiskele väkivaltatutkimusta 

Väkivaltatutkimuksen opinnoissa perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin, lähisuhdeväkivaltaan, väkivaltarikollisuuden historiaan sekä symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemiseen taiteessa ja kulttuurissa.

Opinnot suoritettuasi tunnistat väkivallan mekanismeja ja saat valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä.

Väkivaltatutkimuksen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • voit opiskella itsenäisesti
  • voit määrittää omaa opiskelutahtiasi itse
  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina

Opinnot ovat aineopintotasoisia, eli perusopintoja vaativampia. Edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon.

Joissakin jaksoissa osa kirjallisuudesta ja luentotallenteista on englanninkielisiä. Useimmissa jaksoissa suoritustapana on esseetyyppinen tehtävä, johon vastataan tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti käyttäen tieteellisen kirjoittamisen mukaisia viittauskäytänteitä. Edeltävien opintojen avulla pyrimme varmistumaan, että opiskelijoilla olisi hyvät edellytykset väkivaltatutkimuksen opintojen suorittamiseen.

Jos edeltävien opintojen vaatimus ei kohdallasi täyty, voit suorittaa avoimessa yliopistossa ensin jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden. Opintotarjonnastamme edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat hyvin esim. sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja filosofian, psykologian tai nuorisotutkimuksen perusopinnot.

Opintojen rakenne

  • VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) – Ydinopintojakso (suositeltava esitieto muille opintojaksoille)
  • VVAA5002 Väkivalta ja instituutiot (5 op)
  • HISA5013 Historiallinen väkivaltatutkimus (5 op)
  • KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri (5 op)
  • PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta – ehkäisevät ja hoidolliset interventiot (5 op)

Ensimmäisenä suositellaan suoritettavasi ydinopintojakso VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op). Se on suositeltava esitieto muille Väkivaltatutkimuksen opintojaksoille.

Lue lisää väkivaltatutkimuksen opintojaksoista avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

 

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa