Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin: osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen valikoima opintoja, jotka auttavat kehittämään osaamista niin vanhustyössä kuin erilaisissa suunnittelutehtävissä. Opintoja on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opintojen suorittamisessa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin tuo tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista työhön ikääntyvien ihmisten parissa. Opintotarjottimelle on valittu opintojaksoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. 

Opintoja on tarjolla muun muassa ihmisen vanhenemisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön sekä ikääntyneitä koskettavan hyvinvointiteknologian alueilta. Näkökulmaa saat myös esimerkiksi kulttuurisensitiivisyyteen hoitotyössä.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella on vanhustyön kehittämistä ja arkea käsitteleviä opintojaksoja noin 40 opintopisteen verran avoimina korkeakouluopintoina. Näistä opiskelija voi valita omaan osaamistarpeeseensa sopivimmat opinnot. Opintojaksoilla ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta osassa niistä edellytetään ensin näissä opinnoissa tarjolla olevan perustavaa tietoa tarjoavan Vanhuus-jakson suorittaminen tai sitä vastaavat tiedot muusta koulutuksesta. 

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
 • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
 • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa 
 • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on suunnattu työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja valmistuneille ammattilaisille tai muuten ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen yhteistyössä.

Valitse Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta sinulle sopivat opinnot

Suoritetut opinnot näkyvät opintosuoritusotteissa, joiden liitteeksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen jaksoista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Yhteystiedot
Jyväskylän avoin yliopisto: Päivi Eskola
DIAK: avoin@diak.fi tai lisätietoja sivulta Diak yhteistyöopinnot

Opintojakso & linkki ilmoittautumiseen

Suoritustapa & esitietovaatimus

Opintojakson sisältö

YHT4
Vanhuus 2 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Ei esitietovaatimuksia
 • vanhuus monitieteellisenä elämänvaiheena 
 • vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
 • toimintakyvyn tukeminen  
 • ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio 

TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 5 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
oppimistehtävä

Ei esitietovaatimuksia 
 • gerontologia tieteenalana   
 • Ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät 
 • Vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus

TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Oppimistehtävä

Ei esitietovaatimuksia 
 • Psyykkinen toimintakyky, mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
 • Kognitiivisten toimintojen ikääntymismuutokset
 • Psyykkinen kehitys aikuisuudessa ja vanhuudessa

GER 1, 2 & 3
Gerontologinen sosiaalityö yht. 15 op

Lisätietoja ja ilmoittautuminenToteuttaja: DIAK
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4)  tai vastaavat tiedot/opinnot

 GER1: 

 • kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
 • vanhuusiän erityiskysymykset
 • vanhustyön kehittämishaasteet
 • vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö

GER2: 

 • palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät 
 • kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
 • palveluohjaus
 • hyvinvointipalvelujen koordinointi
 • vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
 • asiakastyön dokumentointi

GER3: 

 • gerontologisen sosiaalityön menetelmät
 • voimavaralähtöinen työskentely
 • saattohoito
 • keskeiset vanhustyön älyteknologian sovelluspalvelut ja hyvinvointiteknologia

GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö
5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Esitietovaatimus:
soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. 

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
 • akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta  
 • pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus  
 • monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto  
 • eettisyys  
 • moniammatillinen toiminta  
 • hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia  
 • toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen  
 • arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua 

GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö 5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä 

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1.
 • kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä  
 • ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa  
 • kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät  
 • yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

 • huomioida ja arvioida kulttuurisensitiivisyyttä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä  
 • ottaa käytäntöön yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen ja osaa kehittää työmenetelmiä ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen  
 • arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta  
 • nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi

GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo  verkon välityksellä 

Esitietovaatimus:
soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
 • terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö  
 • terveysteknologiset ratkaisut  
 • eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

 • etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia  
 • arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä  
 • käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta  
 • tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä

HYV Hyvinvointiteknologia 5op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkototeutus, tehtävät

Ei esitietovaatimuksia
 
 • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä  
 • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet  
 • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
 • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
 • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
 • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

VHO1
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Lähiopetus, tehtävä/tentti 

Ei esitietovaatimuksia
 • keskeiset vanhusten sairaudet  
 • vanhusten ravitsemus ja toimintakyky  
 • vanhuksen ja läheisten osallisuus ja tukeminen  
 • palvelutarvearviointi, terveysteknologia 
 • näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

 • ymmärtää yleisimpien vanhusten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteet ja osaa soveltaa tietoa hoitotyössä 
 • osaa arvioida vanhuksen ravitsemustilaa ja hoidon tarvetta sekä sen merkitystä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa
 • osaa tukea ja ohjata muistisairasta vanhusta ja hänen läheisiään arjessa selviytymiseen sairauksista ja toimintakyvyn vajeista huolimatta 
 • osaa arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön  
 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida hoidon laatua

TGEP1003
Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa 5 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Oppimistehtävä
Ei esitietovaatimuksia
 • Ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet
 • Ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
 • Fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä
 • Sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
 •  

TGEP1004
Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa 3 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
verkkokurssi
Ei esitietovaatimuksia
 • Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Teknologia ja ikääntyminen
 • Ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena

TGEP1005
Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä 3 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Oppimistehtävä
Ei esitietovaatimuksia
 • Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
 • Ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
 • Ravitsemus ja aivoterveys
 • Vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino

TGEP1006
Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen 4 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Oppimistehtävä
Ei esitietovaatimuksia

 

 • Fyysinen toimintakyky
 • Biologinen vanheneminen
 • Ikääntyvien ihmisten terveysliikunta, liikkumisen suositukset
 • Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn

 

 

 

Näin ilmoittaudut opintojaksoille:

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.