Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin: osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen valikoima opintoja, jotka auttavat kehittämään osaamista niin vanhustyössä kuin erilaisissa suunnittelutehtävissä. Opintoja on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opintojen suorittamisessa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin tuo tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista työhön ikääntyvien ihmisten parissa. Opintotarjottimelle on valittu opintojaksoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. 

Opintoja on tarjolla muun muassa ihmisen vanhenemisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön sekä ikääntyneitä koskettavan hyvinvointiteknologian alueilta. Näkökulmaa saat myös esimerkiksi kulttuurisensitiivisyyteen hoitotyössä.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella on vanhustyön kehittämistä ja arkea käsitteleviä opintojaksoja noin 40 opintopisteen verran avoimina korkeakouluopintoina. Näistä opiskelija voi valita omaan osaamistarpeeseensa sopivimmat opinnot. Opintojaksoilla ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta osassa niistä edellytetään ensin näissä opinnoissa tarjolla olevan perustavaa tietoa tarjoavan Vanhuus-jakson suorittaminen tai sitä vastaavat tiedot muusta koulutuksesta. 

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
 • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
 • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa 
 • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on suunnattu työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja valmistuneille ammattilaisille tai muuten ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen yhteistyössä.

Valitse Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta sinulle sopivat opinnot

Suoritetut opinnot näkyvät opintosuoritusotteissa, joiden liitteeksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen jaksoista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Yhteystiedot
Jyväskylän avoin yliopisto: Päivi Eskola
DIAK: avoin@diak.fi tai lisätietoja sivulta Diak yhteistyöopinnot

Opintojakso & linkki ilmoittautumiseen

Suoritustapa & esitietovaatimus

Aikataulu 

Opintojakson sisältö

YHT4
Vanhuus 2 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Ei esitietovaatimuksia
Toteutusaika 12.10.2020 - 23.10.2020
 • vanhuus monitieteellisenä elämänvaiheena 
 • vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
 • toimintakyvyn tukeminen  
 • ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio 

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys I 4 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Itsenäiset oppimistehtävät (2 kpl) tai aikaan sidottu verkkokurssi

Ei esitietovaatimuksia 
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
 • gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus  
 • väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset 
 • iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät 
 • elinjärjestelmien vanhenemismuutokset  

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys II 4 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Itsenäiset oppimistehtävät (2 kpl) tai aikaan sidottu verkkokurssi

Ei esitietovaatimuksia 
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
 • iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus 

GER 1, 2 & 3
Gerontologinen sosiaalityö yht. 15 op

Lisätietoja ja ilmoittautuminenToteuttaja: DIAK
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4)  tai vastaavat tiedot/opinnot
Opetuksen ajoitus
21.09.2020 - 11.12.2020

 GER1: 

 • kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
 • vanhuusiän erityiskysymykset
 • vanhustyön kehittämishaasteet
 • vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö

GER2: 

 • palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät 
 • kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
 • palveluohjaus
 • hyvinvointipalvelujen koordinointi
 • vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
 • asiakastyön dokumentointi

GER3: 

 • gerontologisen sosiaalityön menetelmät
 • voimavaralähtöinen työskentely
 • saattohoito
 • keskeiset vanhustyön älyteknologian sovelluspalvelut ja hyvinvointiteknologia

GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö
5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Esitietovaatimus:
soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. 

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1

Kesä 2020
 
 • akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta  
 • pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus  
 • monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto  
 • eettisyys  
 • moniammatillinen toiminta  
 • hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia  
 • toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen  
 • arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua 

GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö 5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä 

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1.
Opetuksen ajoitus
27.01.2020 - 06.03.2020
 • kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä  
 • ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa  
 • kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät  
 • yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

 • huomioida ja arvioida kulttuurisensitiivisyyttä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä  
 • ottaa käytäntöön yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen ja osaa kehittää työmenetelmiä ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen  
 • arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta  
 • nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi

GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo  verkon välityksellä 

Esitietovaatimus:
soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1
Opetuksen ajoitus
31.08.2020 - 09.10.2020
 
 • terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö  
 • terveysteknologiset ratkaisut  
 • eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

 • etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia  
 • arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä  
 • käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta  
 • tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä

HYV Hyvinvointiteknologia 5op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Verkkototeutus, tehtävät

Ei esitietovaatimuksia 
Opetuksen ajoitus
14.09.2020 - 13.11.2020
 • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä  
 • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet  
 • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
 • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
 • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
 • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

VHO1
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Lähiopetus, tehtävä/tentti 

Ei esitietovaatimuksia
Katso tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulutiedot tästä
 • keskeiset vanhusten sairaudet  
 • vanhusten ravitsemus ja toimintakyky  
 • vanhuksen ja läheisten osallisuus ja tukeminen  
 • palvelutarvearviointi, terveysteknologia 
 • näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

 • ymmärtää yleisimpien vanhusten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteet ja osaa soveltaa tietoa hoitotyössä 
 • osaa arvioida vanhuksen ravitsemustilaa ja hoidon tarvetta sekä sen merkitystä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa
 • osaa tukea ja ohjata muistisairasta vanhusta ja hänen läheisiään arjessa selviytymiseen sairauksista ja toimintakyvyn vajeista huolimatta 
 • osaa arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön  
 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida hoidon laatua

TGEP150
Vanheneminen ja ravitsemus 3 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Itsenäiset oppimistehtävät 

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan.

Ei esitietovaatimuksia 
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
 • kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset 
 • ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys 
 • vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino 

TGEP160
Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia 
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
 • iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
 • mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa 
 • tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset 

TGEP170
Ympäristö ja vanheneminen 4 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Itsenäiset oppimistehtävät 

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan. Luennot uusitaan keväällä 2020.

Ei esitietovaatimuksia 
Suorittaminen 1.8.2019 alkaen

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä
 • ympäristöteoriat ja -käsitteet 
 • ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö 
 • yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa 
 • ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa 
 • ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn 

TGEP130
Vanhustyön ja -tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola
Verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia 

 

 Kevät 2020: 3.2.-15.3.2020
 • Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Teknologia ja ikääntyminen
 • Ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena

 

 

HUOM! JYU avoimen opintojaksoille voit ilmoittautua 31.7.2020 saakka. 1.8. alkaen gerontologian opintoihin ilmoittaudutaan opinto-oppaan kautta. LUKUVUODEN 2020-21 OPETUSOHJELMA LÖYTYY GERONTOLOGIAN OPINTO-OPPAASTA.

Näin ilmoittaudut opintojaksoille:

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.