Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin: osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen valikoima opintoja, jotka auttavat kehittämään osaamista niin vanhustyössä kuin erilaisissa suunnittelutehtävissä. Opintoja on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opintojen suorittamisessa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin tuo tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista työhön ikääntyvien ihmisten parissa. Opintotarjottimelle on valittu opintojaksoja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. 

Opintoja on tarjolla muun muassa ihmisen vanhenemisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön sekä ikääntyneitä koskettavan hyvinvointiteknologian alueilta. Näkökulmaa saat myös esimerkiksi kulttuurisensitiivisyyteen hoitotyössä.

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella on vanhustyön kehittämistä ja arkea käsitteleviä opintojaksoja noin 40 opintopisteen verran avoimina korkeakouluopintoina. Näistä opiskelija voi valita omaan osaamistarpeeseensa sopivimmat opinnot. Opintojaksoilla ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta osassa niistä edellytetään ensin näissä opinnoissa tarjolla olevan perustavaa tietoa tarjoavan Vanhuus-jakson suorittaminen tai sitä vastaavat tiedot muusta koulutuksesta. 

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
 • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
 • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa 
 • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin on suunnattu työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja valmistuneille ammattilaisille tai muuten ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen yhteistyössä.

Diakin terveysalan lehtori Maaria Kokkonen ja Jyväskylän avoimen yliopiston yliopistonopettaja Päivi Eskola tarkastelevat blogitekstissään Hyvinvointiteknologia ja eettisyys gerontologian opetuksessa väestön vanhenemista, hyvinvointiteknologiaa ja eettisyyttä. Tutustu blogitekstin tästä.

Valitse Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta sopivat opinnot:

Suoritetut opinnot näkyvät opintosuoritusotteissa, joiden liitteeksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimen jaksoista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Yhteystiedot
Jyväskylän avoin yliopisto: Päivi Eskola
DIAK: avoin@diak.fi

Opintojakso & linkki ilmoittautumiseen

Suoritustapa & esitietovaatimus

Aikataulu 

Opintojakson sisältö

Vanhuus 2 op (YHT4 )

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Ei esitietovaatimuksia

Toteutusaika v. 2019: 
07.10.2019-25.10.2019 

Tarjolla myös:
kevät 2020, syksy 2020

• vanhuus monitieteellisenä elämänvaiheena 
• 
vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
• 
toimintakyvyn tukeminen  
• 
ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio 

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys 1, 4 op (TGEP121)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

Itsenäiset oppimistehtävät 2 kpl tai aikaan sidottu verkkokurssi

Ei esitietovaatimuksia 

Suorittaminen 1.8.2019 alkaen  

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä

• gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus  
• väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset 
• iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät 
• elinjärjestelmien vanhenemismuutokset  

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys 2,  4 op (TGEP122)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

Itsenäiset oppimistehtävät (2 kpl) tai aikaan sidottu verkkokurssi  

Ei esitietovaatimuksia 

Suorittaminen 1.8.2019 alkaen  

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä

• iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
• vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus 

Gerontologinen sosiaalityö (GER 1,2 ja 3, yht. 15 op)  

Gerontologisen sosiaalityön perusteet 5 op (GER1)

Palveluohjaus 5 op (GER2)

Gerontologisen sosiaalityön menetelmät 5 op (GER3)


Toteuttaja: DIAK

Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta 

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4)  tai vastaavat tiedot/opinnot

GER1: 16.9.–11.10.2019

GER2: 14.10.–08.11.2019 

GER3: 11.11.–05.12.2019 

Toteutuu aina syyslukukaudella. 

 GER1: 

 • kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
 • vanhuusiän erityiskysymykset
 • vanhustyön kehittämishaasteet
 • vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö

GER2: 

 • palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät 
 • kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
 • palveluohjaus
 • hyvinvointipalvelujen koordinointi
 • vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
 • asiakastyön dokumentointi

GER3: 

 • gerontologisen sosiaalityön menetelmät
 • voimavaralähtöinen työskentely
 • saattohoito
 • keskeiset vanhustyön älyteknologian sovelluspalvelut ja hyvinvointiteknologia

Gerontologinen kliininen hoitotyö 5 op (GHO01)

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

(Ilmoittautumislinkki päivitetään marraskuussa)

Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. 

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1

 

Kevät 2020
Kesä 2020
 

• akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta  
• pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus  
• monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto  
• eettisyys  
• moniammatillinen toiminta  
• hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa
• analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia  
• toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen  
• arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua 

Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö 5 op (GHO02)

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä 

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. 

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1

Kevät 2020 

• kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä  
• ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa  
• kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät  
• yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote 

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

• huomioida ja arvioida kulttuurisensitiivisyyttä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä  
• ottaa käytäntöön yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen ja osaa kehittää työmenetelmiä ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen  
• arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta  
• nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi

Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5 op (GHO03) 

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo  verkon välityksellä 

Esitietovaatimus: soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. 

Tai suorita ensin YHT4 ja VHO1

19.08.–18.10.2019 

• terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö  
• terveysteknologiset ratkaisut  
• eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

 • etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia  
• arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä  
• käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta  
• tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä

Hyvinvointiteknologia 5op (HYV)

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Verkkototeutus, tehtävät

Ei esitietovaatimuksia 

16.09.–08.11.2019

sekä:
kevät 2020 ja kesä 2020 

• hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä  
hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet  
hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

• osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)  
• osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
• ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
• ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2 op (VHO1) 

Toteuttaja: DIAK

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lähiopetus, tehtävä/tentti 

Ei esitietovaatimuksia

Helsinki: 
30.09.– 18.10.2019 
tai 25.11.–13.12.2019

Oulu:
02.09.–19.12.2019 
tai 21.10.–19.12.2019 

Pieksämäki:
11.11.–19.12.2019

Pori:
30.09.–19.12.2019 

• keskeiset vanhusten sairaudet  
• 
vanhusten ravitsemus ja toimintakyky  
• 
vanhuksen ja läheisten osallisuus ja tukeminen  
• 
palvelutarvearviointi, terveysteknologia 
• 
näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

• ymmärtää yleisimpien vanhusten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteet ja osaa soveltaa tietoa hoitotyössä 
• 
osaa arvioida vanhuksen ravitsemustilaa ja hoidon tarvetta sekä sen merkitystä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa
 osaa tukea ja ohjata muistisairasta vanhusta ja hänen läheisiään arjessa selviytymiseen sairauksista ja toimintakyvyn vajeista huolimatta 
• 
osaa arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön  
• 
osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida hoidon laatua

Vanheneminen ja ravitsemus, 3 op (TGEP150)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

Itsenäiset oppimistehtävät 

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan.

Ei esitietovaatimuksia 

Suorittaminen 1.8.2019 alkaen 

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä

• kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset 
• ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys 
•  vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino 

Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa, 4 op (TGEP160) 

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

Itsenäiset oppimistehtävät   

Ei esitietovaatimuksia 

Suorittaminen 1.8.2019 alkaen 

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä

• iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi
• mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa 
• tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset 

Ympäristö ja vanheneminen 4 op (TGEP170) 

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

Itsenäiset oppimistehtävät 

Luennot joka toinen vuosi. Luennot korvaavat luentotehtävien kirjoittamisen. Luennot tallennetaan. Luennot uusitaan keväällä 2020.

Ei esitietovaatimuksia 

Suorittaminen 1.8.2019 alkaen 

Opiskeluoikeus 150 vrk ilmoittautumispäivästä

• ympäristöteoriat ja -käsitteet 
•  ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö 
• yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa 
•  ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa 
• ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn 

Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op (TGEP130)

Toteuttaja: JY

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Vastuuopettaja: Päivi Eskola

 Verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia 

 

 Kevät 2020: 3.2.-15.3.2020

 

 

Näin ilmoittaudut:

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.