Kirjallisuuden arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät kirjallisuuden oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Oppimistehtävien arviointikriteeritMedium_JYU-kirjasto-09392.jpg

Erinomaiset tiedot (arvosana 5)

Näkökulman valinta ja aiheen rajaus ovat tarkoituksenmukaiset ja perustellut. Lähdekirjallisuuteen on perehdytty huolellisesti: kirjoittaja hallitsee keskeiset sisällöt ja osaa käyttää käsitteitä luontevasti. Sisältö on monipuolinen, ja tehtävässä teoreettinen tieto yhdistyy vaivattomasti omiin pohdintoihin. Työ osoittaa kypsää ja luovaa ajattelua: lähdekirjallisuutta luettaessa on tehty oivalluksia, jotka on pystytty tuomaan myös tekstiin. Ote on pohdiskeleva, arvioiva tai perustellun kriittinen.

Tehtävästä välittyy arvioiva suhtautuminen lähdeaineistoon. Opintojakson annettua kirjallisuutta on käytetty taitavasti, ja muu mahdollisesti käytetty lähdekirjallisuus on tieteellisesti validia. Lopussa esitetään useita johtopäätöksiä ja näkökulmia pystytään soveltamaan myös laajempaan kontekstiin. Argumentaatio on tieteellisen täsmällistä, ja lukijan on helppo seurata kirjoittajan ajatuksia. Tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat ovat moitteettomat: lähteisiin viitataan asianmukaisesti ja lähdeluettelo on virheetön. Kieliasu on viimeistelty, ja teksti on erinomaista ja elävää asiatyyliä.

Kiitettävät tiedot (arvosana 4)

Aihe on rajattu selkeästi, ja valittu näkökulma säilyy koko käsittelyn ajan. Aihealueeseen on perehdytty hyvin, ja työstä näkyy keskeisten sisältöjen ja käsitteiden hyvä hallinta. Tehtävästä välittyy kyky ymmärtävään omaan pohdintaan, ja lähteiden käyttö on vakuuttavaa.

Tehtävä ei perustu yksinomaan lähteiden referoinnille, vaan lähteet keskustelevat keskenään ja niitä myös kommentoidaan asiallisesti. Opintojakson annettua kirjallisuutta on käytetty taitavasti, ja muu mahdollisesti käytetty lähdekirjallisuus on tieteellisesti validia. Tehtävänannon teemat on käsitelty painotukset huomioiden, ja teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti omiin havaintoihin. Työn rakenne on selkeä ja johdonmukainen. Tieteellisen tekstin kirjoittamiskäytänteet ovat hyvin hallussa, ja myös kieliasu on huoliteltu. Lähteisiin viitataan asianmukaisesti ja lähdeluettelo on pääsääntöisesti virheetön.

Hyvät tiedot (arvosana 3)

Aiheen rajaus on selkeä, tosin näkökulman säilymisessä voi olla horjuvuutta. Lähdekirjallisuuden keskeisten asiasisältöjen hallinta näkyy, ja tehtävässä on lähdekirjallisuudesta saatu tieto saatu pääosin hyvin yhdistettyä omaan pohdintaan. Tekstissä esitetään pari näkökulmaa, ja lähteet keskustelevat keskenään. Argumentointi perustuu lähdekirjallisuuteen, ei mielipiteisiin. Tekstissä esitetään ainakin yksi johtopäätös, joka on enemmän kuin aineistosta referoitu ajatus.

Tehtävänantoa on noudatettu, ja jakson osaamistavoitteet täyttyvät hyvin. Käsittelytapa on asiallinen ja selkeä, tosin ei välttämättä kovin monipuolinen tai syventynyt. Teksti etenee pääosin sujuvasti, ja tehtävä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden. Lähdeviittaustekniikka on hyvin hallussa, vaikka merkintätavoissa voi esiintyä pientä lipsuntaa. Teksti on hyvää suomenkielistä asiatekstiä, työn kieliasu on moitteeton ja lähdeluettelo on pääsääntöisesti kunnossa.

Tyydyttävät tiedot (arvosana 2)

Oppimistehtävän tavoitteenasettelu ja rakenne olisivat kaivanneet selkeämpää rajausta. Tehtävästä puuttuu selkeä näkökulma, tai se olisi kaivannut tarkempaa rajausta. Näkökulma voi myös jäädä huomioimatta käsittelyosuuksissa. Tehtävänantoa on noudatettu pääosin. Työ on kuitenkin sisällöllisesti suppea.

Lähteisiin viittaamisessa esiintyy puutteita. Lähteet eivät keskustele keskenään, vaan niitä referoidaan listaamalla. Argumentoinnissa lipsutaan satunnaisesti mielipiteiden esittämiseen, ja teksti saattaa sisältää asiavirheitä. Näkökulmista ei esitetä synteesiä tai tehdä johtopäätöksiä. Tekstissä esiintyy epäselvyyksiä tai rakenne on paikoitellen sekava. Kieliasu ei ole täysin viimeistelty tai tekstissä esiintyy satunnaisia kielivirheitä, lähdeluettelo voi olla puutteellinen tai puuttua kokonaan. Myös lähdeviitteiden merkinnässä voi olla ongelmia.

Välttävät tiedot (arvosana 1)

Kirjoitelman rakenne on sekava tai aiheen rajauksessa esiintyy ongelmia, esimerkiksi selkeää näkökulmaa ei esitetä lainkaan. Työ on sisällöllisesti suppea. Lähteitä on käytetty, mutta lähdeviittaustekniikassa esiintyy huomattavia puutteita. Argumentointi perustuu lähinnä omakohtaisiin kokemuksiin tai mielipiteisiin tai vaihtoehtoisesti pelkään lähteiden suoraan referointiin. Työ sisältää runsaasti asiavirheitä tai väärinymmärryksiä. Tekstin kieliasu on viimeistelemätön, vaikeaselkoinen tai ei kieliopillisesti täysin täytä asiatekstille asetettuja vaatimuksia. Lähdeluettelo on puutteellinen tai puuttuu kokonaan.

Arvosana 0 (hylätty)

Aihetta ei ole rajattu lainkaan, ja tekstistä puuttuu selkeä näkökulma. Käsittely on sekavaa ja epäjohdonmukaista, ja keskeisiä asiasisältöjä ei ole ymmärretty. Teksti rakentuu yksinomaan omien kokemusten tai vaihtoehtoisesti pelkän lähdekirjallisuuden referoinnin varaan. Työn kokonaisrakenne on jäsentymätön, eikä teksti noudata tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä. Lähdeviitteet puuttuvat ja kieliasu on heikko. Työstettäväksi voi joutua myös tehtävä, jossa ei ole noudatettu tehtävänantoa, vaikka siinä olisikin muita ansioita.

 

Tenttien arviointikriteeritMedium_JYU-kirjasto-09467.jpg

Kiitettävät – erinomaiset tiedot (arvosanat 4 ja 5)

Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään. Vastaus on johdonmukainen ja jäsennelty kokonaisuus. Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty onnistuneesti. Opiskelija osaa painottaa oleellisia asioita ja esittää tentittävän teoksen keskeisen sisällön tarkasti ja perustellen. Opiskelija osaa liittää omat havaintonsa ja esimerkkinsä luontevasti osaksi lähteestä saatua tietosisältöä. Arvosanassa 5 opiskelija osaa myös arvioida tietoa kriittisesti ja pystyy asettamaan esittämänsä tiedot laajempiin yhteyksiin. Hän esittää erilaisia näkökulmia ja pohtii asiaa syvällisesti ja luovasti.

Hyvät tiedot (arvosana 3)

Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään, ja vastaus on jäsennelty kokonaisuus. Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty. Vastaus perustuu tentittävän teoksen oleelliseen asiasisältöön, ja opiskelija pystyy myös havainnollistamaan asiaa esimerkkien avulla. Opiskelija perustelee esittämänsä väitteet tentittävän teoksen perusteella.

Välttävät – tyydyttävät tiedot (arvosanat 1 ja 2)

Opiskelija vastaa pääosin siihen, mitä on kysytty. Vastauksessa on esitetty joitakin teeman kannalta olennaisia sisältöjä ja käsitteitä, mutta vastaus saattaa olla liian niukka tai heikosti rajattu. Toisaalta vastaus voi olla myös liian pitkä ja hajanainen ja sisältää asian kannalta merkityksetöntä tietoa. Asiasisällöt jäävät irrallisiksi suhteessa toisiinsa. Vastauksessa saattaa olla pieniä virheitä ja väärinymmärryksiä.

Hylätty (arvosana 0)

Opiskelija ei vastaa siihen, mitä kysytään. Vastaus on hyvin niukka tai sitten asian vierestä. Keskeiset asiasisällöt, teoriat ja käsitteet eivät tule ilmi, vaan vastaus on tehty lähinnä yleistiedon tai omien mielipiteiden pohjalta. Vastaus saattaa myös sisältää merkittäviä asiavirheitä. Vastaus on jäsentelemätön ja sekava. Myös vilppi tenttitilanteessa johtaa hylkäämiseen.