Ohjeita esseen kirjoittamiseen

Opiskelukirjoittamisen yleisin muoto on esseetyylinen kirjoitelma. Esseetyylistä kirjoitusta käytetään yleensä oppimistehtävässä, ja sen avulla osoitat hallitsevasi opintojakson keskeisimmät sisällöt.

Esseen kirjoittaminen


Esseessä pohdit tiettyä aihetta teoria- ja tutkimustiedon pohjalta lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Tämän lisäksi tuot tekstissä esille myös omia kokemuksiasi, havaintojasi ja ajatuksiasi aiheesta. Tavoiteltavaa olisikin, että lähteet ja ajatuksesi kävisivät tekstissä vuoropuhelua keskenään. Esseekirjoittaminen ei siis ole referointia, vaan olennaista on kirjoittaa omin sanoin oman ymmärryksen mukaisesti.

Vinkit esseen kirjoittamiseen:

1. Tutustu huolellisesti opintojakson osaamistavoitteisiin ja oppimistehtävän tehtävänantoon. Oppimistehtävä tulee laatia tehtävänannon ohjeistuksen mukaisesti. Pyri hahmottamaan, mitä tehtävänannossa itse asiassa pyydetään kirjoittamaan, ja selvitä itsellesi oppimistehtävän tavoitteet.

2. Rajaa käsiteltävä keskeinen sisältö tavoitteiden ja tehtävänannon mukaisesti. Rajaamiseen vaikuttaa myös oppimistehtävän laajuus opintopisteinä. Mahdolliset tarkat oppimistehtävän laajuutta ja sivumäärää koskevat ohjeet löydät tehtävänannosta.

3. Tutustu lähdekirjallisuuteen tavoitteet ja tehtävänanto huomioiden. Silmäile lähteiden sisällysluettelot tai tiivistelmät ja pohdi, mitkä asiat aineistossa soveltuvat tehtävän käsittelyyn ja millaisista näkökulmista.

4. Valikoi lähdeaineistosta tehtävänantoon soveltuvia teemoja tarkempaa tarkastelua varten. Kirjoita runko lähdeaineistosta löytyvistä teemoista esimerkiksi käsitekartan tai luettelon muotoon. Merkitse muistiin, mistä lähteistä ne ovat peräisin, jotta voit myöhemmin palata alkuperäiseen lähdeteokseen. Kirjaa muistiin myös aiheesta heränneitä omia ajatuksiasi.

5. Laadi sisällysluettelomainen jäsennys, josta hahmottuu, mitä asioita esseessä käsitellään ja missä järjestyksessä. Tarkemman jäsennyksen perustana voi pitää esseen jakautumista kolmeen osaan: johdantoon, käsittelyosaan ja päätäntöön. Lisäksi oppimistehtäväesseessä kirjoitetaan usein loppuun myös itsearviointi tai oma arviointi. Erota osat tekstissä otsikoilla, jotka nimetään sisällön mukaisesti. Käsittelyosassa voit lisäksi käyttää väliotsikointia helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista.

6. Pyri pohtivaan tyyliin. Lähesty tehtävässä annettuja kysymyksiä ja lähdekirjallisuutta kriittisesti tarkastellen, eritellen ja tulkiten. Asioita ei vain todeta, kuvata tai selostaa, vaan luettua tulisi muokata ja jäsentää ongelmanasettelun mukaisesti. Muista siis esittää lähteisiin perustuvia havaintoja, joiden avulla voit selittää, perustella ja arvioida tekemiäsi päätelmiä. Voit lisäksi verrata erilaisia tietoja toisiinsa sekä etsiä ristiriitaisuuksia, vaihtoehtoisia tulkintoja ja erilaisia näkökulmia tarkasteltavaan asiaan. Pohdintasi tueksi voit myös esittää esseen teemaan sopivia esimerkkejä tai perusteltuja kysymyksiä.

7. Muista tieteellisyys. Vaikka kirjoittajan tyyli ja näkökulma voivat olla persoonallisia, tulee esseen argumentoinnissa pyrkiä puolueettomuuteen ja tieteellisyyteen, jolloin pelkät mielipiteet eivät riitä. Muistathan myös aina merkitä lähdeviitteisiin sekä lähdeluetteloon ne lähdeteokset, joihin esseessäsi viittaat.

8. Sovella teoriatietoa. Teoreettisesta painotuksesta huolimatta esseessä on syytä tavoitella kosketusta omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Toiset tehtävänannot on selkeästi kytketty arjen ilmiöihin ja niissä painotetaan soveltamista. Toisissa tehtäväannoissa lähtökohta voi olla teoreettisempi, mutta tällöinkin kannattaa pyrkiä teorian ja käytännön vuoropuheluun esimerkiksi arvioimalla omia havaintoja ja kokemuksia luetun pohjalta. Hyvin kirjoitetusta esseestä käy ilmi, että olet ymmärtänyt lukemasi ja osaat yhdistellä sen sisältöjä aiemmin oppimaasi.

9. Säilytä yksilöllinen tyylisi. Esseekirjoittamisen perussääntönä voi pitää sitä, että jokainen on kirjoittajana yksilö ja jokaisella on oma, yksilöllinen kirjoitustyyli. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa. Esseen kirjoittajana et ole näkymätön, vaan ajatuksesi ovat tekstissä esillä. Voit siis rohkeasti käyttää esseessä esimerkiksi minä-muotoa, kun kerrot omista näkemyksistään. Perusteltu oma pohdinta on esseissä aina tervetullutta.

 

Johdanto

Johdannossa kuvaillaan esseen aihe tai ongelma ja luodaan lyhyesti tausta aiheen käsittelylle: Kerrot lukijalle, mitä aiot käsitellä, missä järjestyksessä ja mistä näkökulmasta.

Johdannossa haluat herättää lukijan mielenkiinnon. Voisiko esseesi alkaa esimerkiksi aiheeseen johdattavalla ytimekkäällä esimerkillä tai uudella ja yllättävällä lähestymistavalla?

Käsittelyosa


Käsittelyosassa aihetta tarkastellaan tehtävänannon ja valitun lähestymistavan mukaisesti lähdekirjallisuuden pohjalta. Tarkastelu etenee loogisesti keskeisistä asioista kuvaaviin esimerkkeihin tai pienempiin yksityiskohtiin.

Lisää kunkin kappaleen alkuun ydinasia, jota käsitellään kappaleessa laajemmin tehtävänannon mukaisesti. Käytä tekstissä konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla voit havainnollistaa tekstiä, tarkastella aihetta erilaisista näkökulmista ja ilmaista tiedon soveltamistaitoa. Hyvä teksti on tiivistä ja johdonmukaista, mutta samalla havainnollista.

Eri lähteitä kannattaa käyttää rinnakkain. Kun esseessä tarkastellaan tiettyä teemaa, on syytä tutkia, mitä eri lähteet siitä kertovat ja millaisista näkökulmista. Lähteiden suora kopiointi tai referointi ei kuulu tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin, joten pyri lähdeaineiston ja oman pohdinnan väliseen vuoropuheluun, jossa lähteet tukevat omia ajatuksia ja havaintojasi.

Päätäntö


Päätäntö on lyhyt yhteenveto esseen tärkeimmistä ajatuksista. Siinä tiivistetään käsittelyosan keskeisimmät päätelmät sekä pohditaan esseen olennaisimpia teemoja. Varsinaista uutta asiaa siinä ei enää kannata tuoda esille.

Kiteytä päätäntöön siis se, mitä haluat esseessäsi korostaa. Tarkista päätäntöä kirjoittaessasi myös tehtävänanto. Jos tehtävänannossa on esimerkiksi esitetty suora kysymys, hahmottele päätännössä siihen vastaus käsittelyosassa esiin nostettujen näkökulmien pohjalta.

Itsearviointi


Keskeinen osa opiskelutaitoja on oman oppimisen ja opiskelun arviointi. Tavoitteena on muodostaa realistinen näkemys omasta oppimisesta ja osaamisesta sekä pyrkiä kehittymään oppijana. Itsearvioinnissa ei enää pohdita tehtävän sisältöön liittyviä asioita, vaan pääpaino on oman oppimisen tarkastelussa.

Itsearvioinnin avulla voit tarkastella kriittisesti omaa opiskelutapaasi, opiskelutavoitteitasi sekä niiden saavuttamista. Kirjoita itsearviointi oppimistehtävän loppuun lähdeluettelon jälkeen. Arvioi tekstissä tehtävänantoa ja siihen liittyviä lähteitä sekä työskentelyäsi ja oppimistasi.