Lähdeluettelo

Kaikki opiskelutekstissä käytetyt lähteet kootaan bibliografisine tietoineen lähdeluetteloon.

Ohjeita lähdeluettelon laatimiseen

Lähdeluettelon avulla lukija pystyy tunnistamaan ja tarvittaessa löytämään käyttämäsi lähteen. Merkitse lähdeluetteloon kirjoittajien sukunimien mukaan aakkostetussa järjestyksessä kaikki ne lähteet, joita olet käyttänyt ja joihin olet viitannut tekstissään.

Lähdeluetteloon merkitään:

 • kirjoittajan nimitiedot
 • julkaisuvuosi
 • teoksen tai kirjoituksen nimi
 • painos (jos useita)
 • kustantaja sekä kustantajan kotipaikka.

Lähdeluetteloon merkitään lähteitä eri tavoin sen mukaan, onko kyseessä yhden tai useamman tekijän kirjoittama kirja, toimitettu kirja vai toimitetussa kirjassa tai aikakauslehdessä julkaistu artikkeli.

Lähteiden viittaustyyli vaihtelee tieteenaloittain, ja lähdeviittausten tekemisessä voi olla oppiainekohtaisia eroja. Noudata lähdeluettelon merkitsemisessä aina oppiaineen omia ohjeita. Ohjeistusta voi löytyä esimerkiksi suorittamasi opintojakson työtilasta Moodlesta. Oppiainekohtaisten ohjeiden puuttuessa voit noudattaa tältä sivulta löytyviä ohjeita.

Esimerkkejä erilaisten lähteiden merkitsemistavoista

Painetut lähteet

Kirjoittajia on yksi:

 • Merkkinen, E. 2008. Ohjeita opiskelun tueksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kirjoittajia on kaksi:

 • Meikäläinen, M. & Merkkinen, E. 2011. Opiskelu avoimessa yliopistossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kirjoittajia on useita:

 • Meikäläinen, M., Heikäläinen, H. & Teikäläinen, T. 2010. Avoimet opintopolut. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Artikkeli aikakauslehdessä:

 • Merkkinen, E. 2011. Opiskelutekniikat. Aikuiskoulutussanomat 35 (5), 111–122.

Säännöllisesti ilmestyvien aikakauslehtien kohdalle merkitään lähdeluetteloon vuosikerta eli volyymi ja lehden numero (suluissa), mikäli jokaisen lehden sivunumerointi alkaa 1:stä. Esimerkin lehden vuosikerta on 35 ja lehden numreo 5.

Artikkeli toimitetussa teoksessa:

 • Merkkinen, E. 2011. Opiskelutekniikat. Teoksessa M. Meikäläinen (toim.) Aikuisopiskelua avoimesti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 222–233.

Saman kirjoittajan julkaisut järjestetään lähdeluetteloon julkaisuajankohdan mukaisesti vanhimmasta nuorimpaan. Jos kirjoittajalta on samalta vuodelta useita julkaisuja, määräävät julkaisujen otsikot järjestyksen. Jos samalta kirjoittajalta on sekä yksin että toisten kanssa kirjoitettuja teoksia, merkitään yksin kirjoitetut teokset ennen toisten kanssa kirjoitettuja.

Internet-lähteet ja elektroniset lähteet

Elektroniset lähteet vaativat oman viittaustekniikkansa. Pääsääntö on, että lähdeluetteloon merkitään:

 • tekijä
 • julkaisuvuosi
 • teoksen tai kirjoituksen nimi
 • tarkka internetosoite (URL-osoite), josta lähde on löytynyt
 • päivämäärä, jona lähteeseen on viitattu tai jona lähde on tulostettu.


Lähteet merkitään lähdeluetteloon esimerkiksi seuraavasti:

 • Merkkinen, E. 2008. Ohjeita opiskelun tueksi. Tulostettu 1.5.2011 http://www.avoin.jyu.fi/tietoa/julkaisut
 • Merkkinen, E. 2008. Ohjeita opiskelun tueksi. Viitattu 1.5.2011 http://www.avoin.jyu.fi/tietoa/julkaisut
 • Merkkinen, E. 2008. Ohjeita opiskelun tueksi. E-kirja. Jyväskylän yliopisto.

 

Ohjeet on koottu teoksesta: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.