Arviointia ohjaavat kriteerit: Verkkokurssi

Verkkokurssin arviointikriteerit

 • Verkkokurssin arvosanaan vaikuttavat osallistumisaktiivisuus, oppimateriaalin käyttö, tehtävävastausten ja keskustelujen asiasisältö sekä tieteellinen viestintä kirjallisissa tehtävissä.
 • Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on, että kaikkiin materiaaleihin on perehdytty ja kaikki tehtävät on tehty.

Arvosana 4-5

 • Opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn ja suorittaa kaikki osatehtävät annettujen ohjeiden mukaan aikataulussa.
 • Opiskelija osaa rajata työskentelyn ja tehtävät kurssin teemojen mukaisiksi.
 • Opiskelijan työskentely on tavoitteellista sekä yksilö- että ryhmätasolla.
 • Opiskelija on työskentelyssään aloitteellinen ja tuo uusia näkökulmia ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluihin edistäen näin koko ryhmän työskentelyä ja oppimista.
 • Opiskelija osaa yhdistää aiemmin oppimaansa työskentelyyn ja osaa soveltaa myös oppimateriaalin teoriatietoa annetuissa tehtävissä. Opiskelija käyttää oppimateriaalia monipuolisesti.
 • Opiskelija noudattaa kirjallisissa vastauksissa tieteellisen viestinnän periaatteita.
 • Opiskeluprosessin itsereflektio on ansiokasta.

Arvosana 3

 • Opiskelija osallistuu verkkotyöskentelyyn ja suorittaa osatehtävät pääsääntöisesti annettujen ohjeiden mukaan aikataulussa.
 • Opiskelija osallistuu eri teemoista käytäviin keskusteluihin, tuo keskustelussa esille myös joitain uusia näkökulmia ja ottaa omissa viesteissään huomioon muiden opiskelijoiden esille nostamia näkökulmia.
 • Tehtävänannon teemat on käsitelty ja ne on kytketty teoriatietoon oppimateriaalia hyödyntäen.
 • Opiskelijan osallistuminen on enimmäkseen tasapuolista ja aktiivista eri osa-alueilla ja opiskelijan työskentely tukee muun ryhmän työskentelyä.
 • Keskustelut ja raportit yms. on enimmäkseen rajattu onnistuneesti tehtävien teemojen mukaisesti.
 • Vastausten sisältö voi paikoitellen olla referoivaa ja tieteellisessä viestinnässä voi olla pieniä puutteita.
 • Opiskelija osaa reflektoida oppimisprosessiaan.

Arvosana 1-2

 • Opiskelija osallistuu verkkotyöskentelyyn ja suorittaa osatehtävät, mutta osallistuminen on vähäistä ja edistää vain vähän koko ryhmän työskentelyä.
 • Aikataulun noudattamisessa voi olla ongelmia.
 • Opiskelija osallistuu keskusteluun, mutta ei tuo mukaan uusia näkökulmia eikä ota viesteissään huomioon muiden opiskelijoiden esille nostamia näkökulmia.
 • Keskustelujen ja/tai vastausten sisältö on referoivaa ja osin aiheen vierestä.
 • Oppimateriaalin ja muun lähdemateriaalin teoriatiedon soveltamisessa sekä tieteellisessä viestinnässä on olennaisia puutteita.
 • Opiskelijan oman toiminnan reflektointi on niukkaa.

Hylätty

 • Opiskelija ei suorita kaikkia osatehtäviä eikä noudata aikataulua.
 • Opiskelijan keskusteluun osallistuminen on erittäin vähäistä tai hän ei osallistu keskusteluun lainkaan.
 • Kirjallisten vastausten sisällöt eivät ole tehtävänannon mukaisia tai ovat hyvin niukkoja.
 • Vastauksissa voi olla myös plagiointia.
 • Itsereflektio puuttuu.