Opiskeluessee kirjoittamisen opinnoissa

Miten luonnostelen ja kirjoitan esseen? Miten käytän lähteitä? Mistä lähden liikkeelle? Tältä sivulta löydät ohjeita opiskeluesseen työstämiseen kirjoittamisen opinnoissa ja vastauksia mm. näihin kysymyksiin.

Kirjoittamisen opintojen opiskeluessee lähestyy kaunokirjallista esseetä ilmaisunsa puolesta:

 • Tavoittele mielenkiintoista, ilmaisevaa ja hyvää tekstiä. Esseen kirjoittaminen kehittää sekä ajattelu- että kirjoitustaitoa, ja essee on parhaimmillaan nautinnollinen lukukokemus sekä sisällöltään että ilmaisultaan.
 • Anna persoonan näkyä. Esseen kirjoittaja ei ole näkymätön, vaan hänen ajatuksensa ovat tekstissä esillä. Esseessä voi rohkeasti käyttää minä-muotoa, kun kertoo omista näkemyksistään. Lisäksi esimerkit sekä aihetta havainnollistavat omat kokemukset tuovat kirjoittajan persoonaa esiin ja lisäävät tekstin kiinnostavuutta. Persoona näkyy myös kielessä ja ilmaisuissa. Mukana voi olla huumoria, ja essee saa myös viihdyttää.

Aluksi

 • Tutustu tehtävänantoon. Selkeytä itsellesi, mitä tehtävänannossa pyydetään kirjoittamaan, ja selvitä oppimistehtävän tavoitteet. Huomioi myös oppimistehtävän laajuutta ja sivumäärää koskevat ohjeet.
 • Lue lähdeaineisto, ja huomioi mieleesi nousevat teemat sekä sinua kiinnostavat näkökulmat. Kirjaa materiaalista heränneet ajatuksesi ylös esimerkiksi käsitekartan tai luettelon muotoon. Merkitse muistiin, mistä lähteistä näkökulmat ovat peräisin, jotta voit myöhemmin palata alkuperäiseen lähdeteokseen.
 • Rajaa essee tarkasti ja persoonallisesti. Päätä, mitä lähdemateriaalista heränneitä ja tehtävänantoon sopivia asioita haluat esseessäsi käsitellä. Mikä näkökulma aiheeseen herättää sinussa kiinnostusta? Mitä haluat esseessä pohtia ja tutkia?

Luonnostelu

 • Suunnittele esseen rakenne. Perinteisesti rakenne pitää sisällään johdannon, käsittelyosion ja päätännön. Rakenne voi olla myös luova, kunhan se on selkeä ja johdonmukainen. Johdanto ja lopetus voivat toimia esimerkiksi kehyskertomuksen tapaan, tai esseen rakenne voi mukailla ongelmanratkaisua, jossa asiaa selvitetään askel askeleelta.
 • Esseen näkökulman ja rakenteen voi löytää myös kirjoittamalla. Voit luonnostella esseetä kirjoittamalla raakatekstiä ja katsoa, mihin suuntaan aiheen käsittely lähtee sinua viemään. Varmista kuitenkin, että lopullinen teksti on selkeä ja johdonmukainen ja että aiheen rajaus on tarkka.

Lähteiden käyttö

 • Tee tarkat lähdeviitteet. Mikäli referoit lähdettä, kerro lähteen ajatuksesta tiiviisti omin sanoin. Muista tällöinkin käyttää lähdeviitteitä.
 • Vältä pitkiä, selostavia referointeja. Vuorottele aiheen käsittelyssä omaa pohdintaa sekä lähteiden referointia.
 • Käy lähteiden kanssa dialogia. Kerro lähteen ajatus ja kommentoi sitä, tai käytä lähdettä oman näkemyksesi tukemiseen.
 • Laita lähteet keskustelemaan keskenään. Poimi kurssikirjallisuudesta eriäviä näkemyksiä tai toisiaan tukevia ajatuksia.
 • Käytä lähteitä dynaamisesti ja vaihtelevasti. Varioi tapoja, jolla hyödynnät lähdettä esimerkiksi vaihtelemalla viittauksen sijaintia kappaleessa sekä vuorottelemalla lainausta ja referointia.
  • Mieti, haluatko käyttää lähdettä asiakeskeisesti keskittymällä asiaan ja tuomalla tekijän ilmi viitteessä (”On esitetty että…”) vai tekijäkeskeisesti esittelemällä tekijän asian yhteydessä (”Virtanen toteaa…”).
  • Hyödynnä dynaamisuutta ja dialogisuuden tuntua vahvistavia referointiverbejä. Huomioi myös sanavalinnan vaikutus tekstiin (Virtanen väittää/alleviivaa/toteaa/jatkaa/epäilee).
 • Kokoa lähdeluettelo esseen loppuun.

Esseen kirjoittaminen

 • Kirjoita johdonmukaisesti. Varmista, että ajatus etenee sulavasti kappaleesta ja luvusta toiseen. Käytä laajemmassa esseessä väliotsikoita luomaan ryhtiä ja selkeyttämään rakennetta. Otsikoi mielenkiintoa herättävästi ja luvun sisältöä kuvaavasti.
 • Pyri pohtivaan tyyliin. Pohtiminen on tehtävän kysymysten ja lähdeaineiston käsittelemistä tarkastelevalla, erittelevällä, kriittisellä ja tulkitsevalla otteella. Asioita ei tule vain todeta, kuvata tai selostaa, vaan ne tulee jäsentää ongelmanasettelun mukaisesti. Voit verrata erilaisia tietoja toisiinsa sekä etsiä lähdekirjallisuudesta ristiriitaisuuksia, vaihtoehtoisia tulkintoja ja erilaisia näkökulmia.
 • Argumentoi. Vaikka kirjoittajan tyyli ja näkökulma voivat olla persoonallisia, tulee esseen argumentoinnissa kuitenkin pyrkiä tieteellisyyteen sekä puolueettomuuteen tai näkökulmien perusteluun. Pelkät mielipiteet eivät riitä. Käytä erilaisia argumentoinnin ja aiheen käsittelyn keinoja: vertaileminen, selittäminen, perusteleminen, päätteleminen, arvioiminen, esimerkkien keksiminen tai kysymyksen esittäminen.
 • Kiinnitä huomiota metatekstiin. Tekstiä ja sen sisältöä kommentoiva osuus auttaa lukijaa seuraamaan ja tulkitsemaan tekstiä. Vältä kuitenkin turhan yksityiskohtaista selostusta esseen rakenteesta ja aiheen käsittelytavasta.
 • Sovella teoriatietoa. Tavoittele teoreettisen käsittelyn ohella vankkaa ja elävää kosketusta omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Hyvin kirjoitetusta esseestä käy ilmi, että kirjoittaja on ymmärtänyt lukemansa ja osaa yhdistellä sen sisältöjä aiempiin tietoihinsa. Omat teoriaa ja käytäntöä yhdistävät esimerkit ja oivallukset osoittavat, että kirjoittaja on todella oppinut jotain.
 • Kiinnitä huomiota kieleen ja ilmaisuun:
  • turhan toiston välttäminen sekä ilmaisun että sisällön tasolla
  • selkeys ja kielen ytimekkyys: virkkeiden sujuvuus, täytesanat pois, kappaleiden pituus sekä kappaleiden jakaminen ajatuksellisesti toimiviin ja selkeisiin osiin
  • rytmin vaihtelu: rytmin hyödyntäminen asioiden painottamisessa, pitkät ja lyhyet virkkeet, kappaleiden luoma rytmi, tekstin virtaavuus
  • tarkat sanavalinnat, ilmaisevat verbit, aistivoimaisuus sekä kielikuvien mahdollisuudet
  • oikeakielisyys.
 • Otsikoi lopuksi essee. Mikäli kirjoitit otsikon kirjoittamisen alkuvaiheessa, tarkista, että otsikko vastaa viimeistellyn esseen sisältöä. Muista liittää lähdeluettelo esseen loppuun.