Tieteellinen teksti ja Turnitin

Tieteellisessä kirjoittamisessa kirjoittaja osoittaa perehtyneisyyttään tekstinsä aihepiiriin. Opiskelijalle kirjoittaminen on samanaikaisesti sekä opiskelutapahtuma että näyttö opitusta ja ymmärtämisestä. Kirjoittaminen on kommunikointia kahteen suuntaan: se on vuoropuhelua luetun aineiston kanssa ja tämän vuoropuhelun viestimistä lukijalle.

Kirjoittaminen kommunikaationa

Tieteellisessä kirjoittamisessa tulee ymmärtää itse, mistä kirjoittaa ja mitä kirjoittaa. On vaikea kirjoittaa sellaista, mitä ei käsitä ja mitä ei voi jollakin tavalla liittää aiempaan ymmärrykseensä. Se minkä on lukenut, ei siis voi jäädä mekaaniseksi kirjoittamalla toistamiseksi. Kirjoittaminen on konkreetin muodon antamista oppimiselle. Oppimistaan voi kirjoituksellaan osoittaa monella, asteittain syvenevällä tasolla. Näitä tasoja voidaan kuvata seuraavasti:

  • näytä, että tiedät
  • näytä, että ymmärrät
  • näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi
  • näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat ja tiivistämään ne pyydettyyn sivumäärään
  • näytä, että pystyt luomaan ajatuksia tai kokonaisuuksia
  • näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja

Oppimisesi ja osaamisesi välittyvät parhaiten lukijalle, kun ilmaiset asiat omin sanoin. Kirjoituksen vastaanottajaksi voit kuvitella opiskelutoverisi, jotka eivät ole tutustuneet aiheeseen eivätkä perehtyneet lukemaasi kirjallisuuteen.

Kirjoittajan läsnäolo

Avoimen yliopiston opinnoissa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista erityyppisissä oppimistehtävissä, joista tyypillisin on essee. Opiskelukirjoittamisessa kirjoittaja ei ole näkymätön, vaan kirjoittajan tarkoitukset ja ajatukset ovat esillä tekstissä. Teksti on ennen kaikkea sinun tekstiäsi! On kyse siitä, millä tavoin sinä tuot esiin ajatuksiasi ja näkemyksiäsi käsittelemästäsi aiheesta, mitä pidät tärkeänä, mitä ihmettelet ja kyseenalaistat, mistä löydät uusia näkökulmia.

Oman ja lainatun tekstin välisen eron ymmärtäminen ei ole aina helppoa. Referoivaa kirjoittamista tulee välttää. Irrottaudu suorasta tekstin kopioinnista. Voit esimerkiksi miettiä, miten kertoisit lukemasi asian henkilölle, joka ei sitä tunne lainkaan. Kirjoittamistyyliin kannattaa kiinnittää huomiota heti opintojen alusta lähtien. Hyvä keino välttää kopiointia ja harjoitella oman tekstin tuottamista on tehdä muistiinpanoja lukemastaan ja koota lopullinen teksti niiden pohjalta. Myös eri lähteiden yhdistely ja vertailu ehkäisee tehokkaasti kopioivaa tyyliä, koska tällöin on pakotettu käsittelemään sisältöjä rinnakkain ja monesta eri näkökulmasta käsin.

Kirjoittaminen prosessina

Erityisesti ensimmäisiin opiskelutehtäviin on hyvä ottaa avoin asenne. Jos kirjoittamisen aloittaminen tuntuu hankalalta, voit kirjoittaa esimerkiksi oppimistehtävän teemoihin liittyviä asioita ylös listaksi. Pyydä myös rohkeasti ohjausta jaksovastaavalta opettajalta, jos tehtävän aloittaminen tuntuu ylivoimaiselta. Kirjoittamiseen kannattaa asennoitua prosessikirjoittamisen vaatimalla tavalla. Anna toisten lukea tekstejäsi palautteen saamiseksi ja uskalla päästää teksti käsistäsi myös opettajan arvioitavaksi. Ei ole maailmanloppu, jos työsi kaipaa vielä työstämistä.

Pyri valikoimaan ja jäsentämään sanottavasi niin, että pysyt suunnilleen kirjallisille töille asetettujen sivumäärien rajoissa. Rajaaminen saattaa tuntua vaativalta, mutta on silti mahdollista toteuttaa. Kun olet ymmärtänyt lukemasi, tiivis ja jäsentynyt ilmaisu helpottuu. Jos englanninkieliset käsitteet kääntyvät vaikeasti suomeksi tai et tunne käsitteiden vakiintunutta suomalaista vastinetta, lisää käännöksesi perään sulkeisiin englanninkielinen ilmaisu. Tärkeämpää kuin täsmälleen oikean sanavastineen löytäminen on, että omin sanoin selvittelet käsitteen merkityssisältöä – vaikkapa havainnollista esimerkkiä käyttäen.

Turnitin

Jyväskylän yliopistossa on käytössä Turnitin akateemisen kirjoittamisen tukena. Turnitin on hyvä väline mm. tekstin alkuperäisyyden tai vertailtavien tekstien (kuten internet tai muiden opiskelijoiden palauttamat tehtävät) samankaltaisuuksien tarkastamisessa.

Käytämme JYU avoimessa Turnitinia arvioitavaksi jätettävien opintosuoritusten (esim. oppimistehtävät, opinnäytetyöt ja etätentit) tarkistamiseen. Järjestelmä suojaa sinun opintosuorituksiasi plagioinnilta, koska järjestelmä tallentaa tarkistettavat opintosuoritukset vertailutietokantaan tehtävän palauttamisen yhteydessä. Tallentamaasi tiedostoa käytetään muiden järjestelmää käyttävien yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarkastusprosessissa vertailuaineistona. 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut ohjeistuksen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Ohjeet koskevat yliopistossa tehtävää tutkimusta ja siellä annettavaa koulutusta. Jyväskylän yliopisto on sitoutunut noudattamaan ohjeita.