Ohjausta opintoihin ja urasuunnitteluun

Tämä ohjaussivusto on tarkoitettu sinulle, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelija. Olemme koonneet sivulle tietoa ohjauksemme periaatteista, käytännöistä ja tahoista: millaista, miten ja keneltä. Sivun alusta näet tiivistetysti keneltä saat tarvittaessa ohjausta missäkin tilanteessa.

Opintojen ohjauksella varmistetaan, että opintosi sujuvat mahdollisimman mutkattomasti koko opintopolkusi ajan. Useimmat opiskeluun liittyvistä haasteista ratkeavat kysymällä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Mihin tarvitset ohjausta?

Yhteystiedot

  • Opiskelukäytänteet
  • Yleinen opintoneuvonta
Avoimen yliopiston opintopalvelut
Ota meihin yhteyttä: https://help.jyu.fi
puh. 040 576 7760

  • Tutkintotavoitteinen opiskelu
  • Opiskelijavalinnat (esim. avoimen yliopiston väylä)
Opintoneuvoja
Ota meihin yhteyttä: https://help.jyu.fi
puh. 050 428 0805
  • Oppiaineisiin liittyvä ohjaus
Henkilökunta
Opettajat
Koulutussuunnittelijat 
Koulutuspäälliköt
Yhteistyöoppilaitoksissa ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavat yhteistyöoppilaitosten henkilökunta sekä ryhmänohjaajat.

 

Ohjauksellinen pedagogiikka

Ohjaus on keskeinen osa koko toimintaamme. Opiskelu avoimessa yliopistossa perustuu omaehtoiseen ja aktiiviseen rooliisi oppimisen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana. Silti saatat tarvita opiskelusi tueksi ohjausta ja tukea. Sinulla on mahdollisuus opiskella sekä itsenäisesti että yhdessä, niin verkko-oppimisympäristöissä kuin lähitapaamisissakin. 

Ohjausta tarpeen mukaan

Opiskelijoidemme ohjauksen tarpeet vaihtelevat, joten siksi ei ole vain yhtä kaikille sopivaa ohjauksen muotoa. Tiedottaminen on tärkeä osa ohjaustoimintaa, ja sen avulla voit yleensä löytää ratkaisun ohjauksen kysymyksiisi itse.

Joskus saatat tarvita neuvoja ja tukea opiskeluusi. Niitä saat kaikilta henkilöstömme jäseniltä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauksen tarve voi vaihdella opiskelupolkusi aikana.

Olet opiskelijana aktiivinen toimija opiskeluprosessissasi. Jäsennät itsenäisesti, ryhmässä tai henkilöstömme tuella todellisuuttasi ja tavoitteitasi siten, että kykysi muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiasi kasvaa. Päämääränä on lisätä omaehtoista opiskeluasi ja vahvistaa sitä, miten uskot pystyväsi organisoimaan ja edistämään opintojasi päämääriesi suuntaisesti. Tuemme suunnitelmiasi ja valintojasi sekä vastuullisuutesi ja itsenäisyytesi kehittymistä. Tässä prosessissa tärkein työkalu on HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Ohjauksen tavoitealueet

Ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ohjaus, psykososiaalinen tuki ja urasuunnittelun ohjaus. Oppimisen ohjauksella tarkoitetaan opintojakson tai opintokokonaisuuden opiskelemiseen liittyvää ohjausta. Siitä päävastuussa ovat opettajamme. Opettajamme ohjaavat ja auttavat sinua itsenäisessä opiskelussa ja valinnoissa sekä tukevat tilanteissa, joissa oppiminen on vaikeaa.

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan opintososiaalisiin ja hyvinvoinnin kysymyksiin liittyvää tukea. Aikuisena opiskeluun liittyy esimerkiksi huoli taloudesta opintojen aikana. Näissä kysymyksissä saat tarvittaessa neuvontaa opiskelijapalveluidemme henkilöstöltä.

Urasuunnittelun ohjaus on opiskelijan avustamista hänen urasuunnittelutaitojensa edistämisessä, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa tunnistamisessa, urasuunnittelussa ja siihen liittyvissä valinnoissa. Urasuunnittelun ohjauksessa saat tarvittaessa tukea opintoneuvojaltamme, opettajiltamme, koulutuspäälliköiltämme ja -suunnittelijoiltamme.

Opintojen suunnittelu avoin yliopisto.jpg

Oppimisen ohjaus

Perusinformaation opiskelusta löydät verkkoympäristöistämme eli www-sivuilta, Korppi-opintotietojärjestelmästä ja oppimateriaali-Kopasta. Verkkoympäristöissä voit itsenäisesti tutustua opintoihin, perehtyä opiskeluohjeisiin, suunnittella opintojasi sekä edetä opinnoissasi. Opiskeluohjeet verkossa mahdollistavat sen, että voit aloittaa opintosi useimmissa oppiaineissa haluamanasi ajankohtana ja edetä opinnoissasi oman aikataulusi mukaisesti. Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessamme, saat tarkemmat ohjeet ja aikataulun oppilaitoksestasi.

Neuvontaa ja ohjausta antavat henkilöt löydät sekä yleisiltä www-sivuiltamme että oppiaineiden omilta www-sivuilta.

  • Kun tarvitset yleistä opintoneuvontaa tai kysymyksesi koskee opiskelukäytänteitä, ota yhteyttä opintopalveluihimme.
  • Tutkintotavoitteista opiskelua, opiskelijavalintoja (esim. avoimen yliopiston väylähaku) ja ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevissa kysymyksissä sinua auttaa opintoneuvoja. Häneen voit ottaa yhteyttä myös esteetöntä opiskelua koskevissa asioissa.
  • Oppimista tai oppiainetta koskevissa kysymyksissä sinua ohjaavat yliopistonopettajat, koulutuspäällikkö tai -suunnittelija. Ohjausvastuista kerromme tarkemmin oppiaineiden omilla www-/Koppa-sivuilla.

Opintojen alku on tärkeä vaihe ohjauksessa ja opintojen etenemisen varmistamisessa. Kun ilmoittaudut opintojaksolle tai opintokokonaisuuteen, saat Korpin kautta automaattisesti sähköpostiviestin, joka sisältää ohjeet opintojen aloittamiseen.

Neuvomme ja ohjaamme sinua tavoitteidesi suuntaisesti ja pyrimme reagoimaan ohjaustarpeeseesi mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tietoa löydät verkkoympäristöistämme (www-sivut, Korppi ja Koppa) ja sen lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sopia henkilökohtaisen tapaamisen joko kasvokkain tai verkossa. Seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumistamme. Lisäksi oppiainekohtaisessa ohjauksessa voidaan käyttää FB-ryhmiä tai muita sosiaalisen median kanavia. Niistä löydät tietoa oppiaineesi Korppi-/Koppa-sivulta.

HOPS-ohjaus

Ohjaamme opiskelijoitamme laatimaan opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin. HOPS voi olla opintokokonaisuuskohtainen tai tutkintotavoitteinen. Voit tutustua HOPSin merkitykseen ja tavoitteisiin www-sivuillamme.

HOPS on käytössä useimmissa oppiaineissa, mutta HOPS-tehtävät ja -käytänteet vaihtelevat oppiaineittain. Katso oppiaineesi tarkemmat HOPS-käytännöt ja ohjeet oppimateriaali-Kopan oppiainesivuilta. Tarvittaessa saat HOPS-työskentelysi tueksi ohjausta oppiaineen yliopistonopettajalta, koulutuspäälliköltä tai -suunnittelijalta ja yhteistyöoppilaitoksessamme ryhmänohjaajaltasi tai vastaavalta henkilöltä.

Tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelun runkona toimii tutkintotavoitteinen HOPS. Sen tarkoituksena on muun muassa selkeyttää opiskelun päämääriä ja helpottaa opintojen pitkäjänteistä suunnittelua. Saat tarvittaessa palautetta HOPSistasi avoimen yliopiston opintoneuvojalta, joka vastaa tutkintotavoitteisen opiskelun ohjauksesta.

HOPS on muuttuva ja päivittyvä työväline.  Voit muuttaa, muokata ja täsmentää HOPSiasi opintojesi edetessä ja suunnitelmiesi mahdollisesti muuttuessa.

Ryhmänohjaus yhteistyöoppilaitoksissa

Avoimessa yliopistossa opiskelijat suorittavat opintojaan usein itsenäisesti ja etäällä muista opiskelijoista, mikä vaikuttaa ohjauksen muotoihin. Lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja itsenäisen opiskelun suhde vaihtelee eri oppiaineissa, ja oman oppiaineesi käytännöt löydät oppiaineen Korppi- ja/tai Koppa-sivuilta. Ohjaus nivoutuu usein luontevasti opetukseen.

Myös yhteistyöoppilaitoksissamme ohjausta toteutetaan eri tavoin oppiaineesta ja oppilaitoksesta riippuen. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijana voit saada ohjausta opetuksen lomassa tai erillisissä lähiryhmissä.

Erityisesti yhteistyöoppilaitosten ohjauksen ja opetuksen tueksi olemme kehittäneet ryhmänohjausmallin (RO-malli), jota toteutetaan tietyissä oppiaineissa.  

Ryhmänohjausmallissa toimii oma lähiryhmä, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksissa ryhmänohjaaja. Opiskelijana saat kokemuksia erilaisista opintojen suoritustavoista ja opiskelet ryhmän mukana sovitussa aikataulussa. RO-mallissa saat tukea akateemisten opiskelutaitojen ja minäpystyvyyden kehittämiseen. Tavoitteena on, että opinnot kytkeytyvät nykyisiin työtehtäviisi tai urasuunnitelmiisi, ja saat tarvittaessa tukea uravalinnassasi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavia opintoja. Hyväksiluku voi olla  joko korvaamista tai sisällyttämistä. Jos sinulla on sisällöllisesti vastaavia aiempia opintoja tai osaamista, niin voit hakea korvaavuutta. Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta saat oppiaineiden opettajilta tai koulutuspäälliköiltä ja -suunnittelijoilta.

Sisällyttäminen on aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Jos aiot suorittaa tutkinnon Jyväskylän yliopistossa, haet muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä vasta tutkinto-opiskelijana. Tutkintoon sisällytettäviksi haluamasi opinnot kirjaat kuitenkin osaksi tutkintotavoitteista HOPSia. Lisätietoja saat opintoneuvojaltamme

Jos haet hyväksilukua aiemmista viestintä- ja kieliopinnoistasi, niiden hyväksilukemisesta päättää Jyväskylän yliopiston kielikeskus.

Opintojen esteettömyys ja saavutettavuus

Pyrimme varmistamaan opintojesi esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtökohtaisesti kaikissa palveluissa. Osaltaan opintojesi esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantavat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat. Sovellamme Jyväskylän yliopiston yhteisiä esteettömyyssuosituksia ja niihin liittyviä opintojen yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojesi sujumista. Opiskelijana sinulla on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta.

Kun tarvitset yksilöllisiä tukipalveluja esimerkiksi tenttijärjestelyissä tai lähiopetukseen osallistumisessa, ota ensisijaisesti yhteyttä opiskelijapalveluihin. Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, voit tiedustella oppilaitoksestasi tarjottavia tukipalveluja. Yksilöllisten järjestelyjen edellytyksenä on, että opiskelijalla on JY:n esteettömyysasioista vastaavan suunnittelijan kanssa yhteistyössä laadittu suositus opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, suositus kannattaa anoa heti opintojesi alussa, jotta voimme huomioida siinä mainitut toiveesi yksilöllisistä järjestelyistä koko opiskelusi ajan.

Opiskelun taitokartta

Sinulla on mahdollisuus käyttää syksystä 2018 lähtien Jyväskylän yliopiston Student life -toimintamalliin kuuluvaa Opiskelun taitokarttaa. Opiskelun taitokartta on akateemisten opiskelutaitojen tueksi kehitetty verkkotyökalu.

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi

Jos kaipaat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun, voit ilmoittautua Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjonnassa olevalle Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op) -verkkokurssille. Verkkokurssi tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa

Opiskelutaito-webinaarit

Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät yhteistyössä verkkovälitteisiä opiskelutaito-webinaareja. Webinaarien sisältöinä ovat esimerkiksi opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen ja tenttivastaustekniikka. Tulevista opiskelutaitoilloista tiedotamme www-sivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

Psykososiaalinen tuki

Tehtävänämme on tukea sinua opiskelijana koko opiskeluprosessisi ajan osana perusohjausta ja opetusta. Oppimisen ohjaus painottuu avoimessa yliopistossa, mutta saatat  tarvita ohjausta opintososiaalisiin ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. Neuvontaa saat opiskelijapalveluista sekä oppiaineiden opettajilta, koulutuspäälliköiltä, koulutussuunnittelijoilta tai opintoneuvojalta.  

Www-sivuillamme kuvaamme joitakin opintososiaalisia etuja, joita voit tilanteestasi riippuen hakea:

Myös  Jyväskylän yliopiston opiskelijan kompassi eli verkkopohjainen, itsenäisiä harjoitteita sisältävä hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma on käytettävissäsi:

Opiskelijan kompassi logo.png

Sinulla on mahdollisuus anoa opinto-oikeutesi voimassaoloajan pidentämistä poikkeustapauksissa (lääketieteellinen tai terveydellinen este, varusmiesaika tai yliopiston tutkinto-opiskelijana kansainvälisen opiskelijavaihdon aikaiset läsnäoloa edellyttävät opinnot avoimessa yliopistossa). Tällaisessa tapauksessa laadit opintoneuvojallemme anomuksen. Ohjeet anomuksen laatimiseen ja toimittamiseen löydät www-sivuiltamme.

Avoimen yliopiston opiskelijana sitoudut avoimen yliopiston järjestyssääntöihin. Ne antavat sinulle muun muassa oikeusturvan opinnoissasi ja mahdollisuuden turvalliseen opiskeluympäristöön.

Urasuunnittelun ohjaus

Meillä avoimessa yliopistossa voit opiskella joustavasti työn ohella. Opintojen avulla voit nostaa omaehtoisesti koulutustasoasi ja lisätä osaamistasi joustavalla aikataululla. Opinnot myös vahvistavat asemaasi työmarkkinoilla sekä voit suunnitella työuraasi uudelleen ja mahdollisesti jopa vaihtaa uraasi. Ohjauksessa huomioimme myös sen, jos vasta etsit omaa alaasi. Jos tarvitset urasuunnittelun ohjausta, ota yhteyttä opintoneuvojaamme. Tuemme myös yhteistyöoppilaitoksissamme tapahtuvaa urasuunnittelun ohjausta.