Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kan­di­daat­tioh­jel­ma, tutkintoon suoritettavat opinnot
 • Huom! Avoimen yliopiston väylähaun kautta tutkinnonsuoritusoikeutta hakevat suorittavat edelleen opetussuunnitelmassa 2015-2017 mainitut viestintä- ja kieliopinnot (XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 4 op ja ruotsin ja englanninkielen viestintä- ja kieliopintojen kurssit)
 • Huomioi kandidaattiohjelman kuvauksessa (ks. linkki edellä) mainittu ohjeistus vapaasti valittaviin opintoihin (92 op) liittyen
 • Seuraavia opintojaksoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa:
  • KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS (3 op) 
  • KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin (2 op) 
  • KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka (3 op) 
  • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) 
  • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)
  • KAIO003 Työ elämään I (3 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2014-31.7.2017

HUOM! Alla kuvatun tutkintorakenteen mukaan opiskellaan suunnattaessa opettajuuden sijaan erilaisiin suunnittelu-, tutkimus- ja hallintotehtäviin. Opiskelija ei tällöin saa mitään opettajankelpoisuutta (esim. luokanopettaja).

Yleisopinnot

23 op

Orientaatio- ja työelämäopinnot 13 op

 • KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 op *)
 • KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2 op *)
  • Opiskelijan ei tarvitse suorittaa KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2 op -opintojaksoa tiedekunnan puolella haettuaan ja tultuaan valituksi tutkinto-opiskelijaksi, mikäli hänellä on kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot jo suoritettuina. Tutkintoa varten suoritetaan tällöin muita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen 2 op *)
 • KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op *)
  • Korvaavaksi suoritukseksi käy ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op) -opintojakso, jonka voi suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n informaatioteknologian tiedekunnassa, ks. lisätiedot.
 • KAIO003 Työ elämään I 3 op *)

Viestintä- ja kieliopinnot 10 op (ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet):

 

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot TAI kasvatustieteen perusopinnot

25 op

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot TAI kasvatustieteen aineopinnot

 • Maturiteetti eli kypsyysnäyte KK-tutkintoa varten *)

40 op

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen

 • Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä ainakin yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (= laaja sivuaine, laajuus yht. väh. 60 op) ja lisäksi muita vapaasti valittavia yliopisto-opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.
 • Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisista opinnoista laajaksi sivuaineeksi soveltuvat ainoastaan erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op), draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) sekä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, kuten erityisopettajan opinnot (erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op)*, opinto-ohjaajan opinnot (60 op)*, esi- ja alkuopetuksen opinnot (60 op)* tai perusopetuksessa opetettavien aineiden opinnot (POM-opinnot, 60 op)*.
 • HUOM! Erityyppiset pedagogiset opinnot, kuten opettajan pedagogiset opinnot ja aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO), eivät sovellu kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnoiksi, koska näissä opinnoissa pääaineena on kasvatustiede.
 

*) ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa