Vilppi ja plagiointi

Jyväskylän yliopiston menettelytapaohjeet ja periaatteet

Vilppi opiskelussa on mitä tahansa sellaista epärehellistä toimintaa, jonka avulla opiskelija yrittää antaa väärän kuvan joko omasta tai toisen osaamisesta pyrkimyksenä vaikuttaa opintosuorituksen arviointiin ja hyväksymiseen.

Noudatamme JYU:n menettelytapaohjeita vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi:

  • millainen toiminta on vilppiä tai plagiointia
  • ohjeistukset vilpin ehkäisemiseksi
  • opiskelijan oikeusturva
  • ohjeet vilpistä epäillylle opiskelijalle
  • vilppiepäilyjen käsittelyn yleiset periaatteet, tutkinnan vaiheet sekä vilpin seuraamukset ja niistä päättäminen

Noudatamme myös JYU:n eettisiä periaatteita ja julkaisueettisiä periaatteita.

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Yksi vilpin muoto on plagiointi. Plagiointi määritellään yleisesti toiminnaksi, jossa henkilö esittää jonkun muun henkilön tuotoksen omanaan

Jyväskylän yliopistossa on käytössä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä. Käytämme järjestelmää arvioitavaksi jätettävien opintosuoritusten (esim. oppimistehtävät, opinnäytetyöt ja etätentit) tarkistamiseen. Järjestelmä suojaa sinun opintosuorituksiasi plagioinnilta, koska järjestelmä tallentaa tarkistettavat opintosuoritukset vertailutietokantaansa.

Opintosuorituksesi tarkistaminen plagiaatintunnistusohjelmalla edellyttää suostumustasi, koska tehtävä tallentuu järjestelmä tietokantaan. Annat suostumuksen ja hyväksyt Urkund-sopimustekstin tehtävän palauttamisen yhteydessä. Palauttamasi tiedosto tallentuu plagiaatintunnistusjärjestelmän vertailutietokantaan. Tiedostoa käytetään muiden järjestelmää käyttävien yliopistojen tai korkeakoulujen opiskelijoiden tarkastusprosessissa vertailuaineistona. Mikäli et anna suostumusta plagiaatintunnistusohjelman käyttöön, tarkistetaan sinun opintosuorituksesi muulla tavoin plagioinnin varalta.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Ohjeet koskevat yliopistossa tehtävää tutkimusta ja siellä annettavaa koulutusta. Jyväskylän yliopisto on sitoutunut noudattamaan ohjeita.

Tekijänoikeudet

Oppimateriaalien käyttöehdot 

Verkko-opetukseen laadittu oppimateriaali on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen käyttöön. Tekijänoikeus ja/tai muut tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiset oikeudet oppimateriaaliin kuuluvat tekijälle. Oppimateriaalin käyttö-, muuntelu- ja edelleen luovutusoikeudet ovat koulutuksen järjestäjällä.