Vuorovaikutus verkossa: Ole läsnä, kuuntele – ja opi uutta aiheesta verkkokurssilla

Kuinka kehittää verkko-opetusta yhä vuorovaikutuksellisemmaksi ja saavutettavammaksi? Ilmoittaudu Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssille ja ota selvää. Kehitä verkkovuorovaikutustaitojasi ja verkkopedagogista osaamistasi!

Verkkovuorovaikutustaidot ovat nousseet yhä tärkeämmiksi työelämätaidoiksi. On todennäköistä, että verkko-opetus ja verkko-opiskelutaitojen tarve ovat tulleet jäädäkseen.

Näihin teemoihin pureutuu JYU avoimen Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssi (5 op). Se antaa keinoja verkkovuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Kurssin hinta on 75 euroa.

”Kurssilla tarkastellaan verkko-opetuksen vuorovaikutusta tutkivalla otteella erityisesti läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen näkökulmista. Kurssin aikana analysoidaan verkko-opetustoteutuksia sekä suunnitellaan vertaistuen ja ohjauksen avulla vuorovaikutteista ja saavutettavaa verkko-opetusta", kertovat yliopistonopettajat Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen ja Leena Valkonen.

Sovella tuoretta tutkimustietoa käytäntöön

”Tutkiessamme verkko-opetuksen vuorovaikutusta vastaan tuli kiinnostavia kysymyksiä: millaista vuorovaikutusta verkossa voi olla, miten olla läsnä verkossa ja miten verkossa opiskeltaessa rakennetaan luottamusta, kuunnellaan tai tullaan kuulluksi? Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus -kurssimme rakentuu näiden teemojen pohjalle”, pitkän kokemuksen verkko-opettajina omaavat Tyrväinen, Uotinen ja Valkonen kuvaavat. He ovat julkaisseet tutkimusartikkeleita verkko-opiskelun vuorovaikutuksesta.

Kurssi perustuu tutkimustietoon sekä oman verkko-opiskelukokemuksen kriittiseen reflektointiin. Sen aikana perehdyt vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Opit hyödyntämään verkko-opetusta koskevaa tuoretta tutkimusta sekä arvioimaan, kehittämään ja suunnittelemaan omaa verkko-opetustasi vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kurssilla pääosassa eivät ole tekniikka tai työvälineet, vaan niiden avulla tapahtuva vuorovaikutus. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä ja vuorovaikutteista pienryhmätyöskentelyä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Kurssi tarjoaa uutta osaamista ja vertaisoppimista

Opinnot sopivat tietotekniset perustaidot omaaville opettajille, kouluttajille, ohjaajille tai muille kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää verkko-opetustaitojaan entistä vuorovaikutteisemmiksi. Jos tavoitteenasi on esimerkiksi suunnitella vuorovaikutteisempia oppimiskokemuksia ja kohtaamisia verkossa, tämä kurssi on juuri sinua varten!

”Pilottiryhmämme opiskelijat kuvasivat palautteessa kurssin antaneen välineitä omaan työhön ja lisänneen ymmärrystä verkko-opetuksen monipuolisuudesta. Saimme kiitosta myös kurssin kannustavasta ilmapiiristä ja mahdollisuudesta keskustella ja jakaa kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa”, Tyrväinen, Uotinen ja Valkonen kertovat.

Lisätietoa