Oppimiseen tukea osaamisella: Tue osallistumista, ymmärrä oppimisvaikeuksia

Opetus-, ohjaus-, ja kasvatusalan arki vaatii monenlaisia taitoja ja tietoja. Oppijan etu sekä oppiminen painottuvat työssä. Olennaista on miten ja millaista tukea oppijat saavat oppimiseensa ja osallistumiseensa. Ne ovat asioita, joita voi opiskella. Tule mukaan oppimaan!

Jokainen tarvitsee mahdollisuudet oppia, kasvaa ja kehittyä. Kuinka erilaisia oppijoita tuetaan? Tietoa ja ymmärrystä oppimisen haasteista ja tukemisesta tarvitaan monissa kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä. Myös tukea tarjoavien aikuisten jaksamisella on väliä oppimisessa. Avoimen erityispedagogiikan opinnot ovat avoimet kaikille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia.

Keskeisinä sisältöinä näissä opintojaksoissa on portaittainen tuki oppimisessa, Response to Intervention -malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot: yksilöllisen tuen keinot ja ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely, tuen yleiset periaatteet oppimisen vaikeuksissa, erilaiset tuen tarpeet ja tuki (lukivaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ongelmat, käyttäytymisen ongelmat, motorisen oppimisen vaikeudet sekä hahmotusvaikeudet).

  • Kurssien laajuus on 5 opintopistettä ja hinta 15 e / opintopiste.

Mikäli tähtäät erityisopettajaksi, niin erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisesta on hyvä aloittaa! Lisäksi voit vahvistaa osaamistasi ja valita aineopinnoista sinua kiinnostavat osa-alueet tai tehdä aineopintokokonaisuuden.

Mitä mieltä opiskelijamme ovat näistä opintojaksoista?

”Aloitan varhaiskasvatuksen opettajana lapsiryhmässä, jossa on tuen tarpeisia lapsia. Kasvatustieteen opinnoissa oli varsin vähän erityispedagogiikkaan liittyviä kursseja, joten jäin kaipaamaan tätä tietämystä. Erityispedagogiikka on ollut minulle jonkinlainen ”mörkö”, sillä se tietämys puuttuu minulta lähes kokonaan ja sitä tarvitaan tämän päivän työelämässä jo varsin runsaasti. Toivon saavani käytännön työkaluja ja että ajatusmaailmani laajentuisi”, kertoo erityispedagogiikan opintoja aloittava opiskelija.

Opinnot päättäneen opiskelijan mietteitä taas seuraavassa:
”Varhaiserityiskasvatuksen näkökulmasta tämä opintojakso oli minulle erittäin merkityksellinen. Tutkimusperustaisuus, arviointi ja tuen vaikuttavuus tarjosivat toivomiani työkaluja ja näkökulmaa ja lujittivat sitoutumistani opiskella veo-opinnot. Kokonaisuudessaan perusopinnoista olen saanut vahvat juuret jatko-opintoihin ja tulevaan työhön."

Opiskelijapalautteissa opiskelijat tuovat esille halun ymmärtää paremmin opetukseen ja oppimiseen kytkeytyvää pedagogista keskustelua sekä käsitteitä ja jalkauttaa tietoa työhön. Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat erityyppisissä kasvatus-, opetus, ja ohjausalan parissa työskenteleville:
”Pystyin yhdistämään suuren osan oppimaan ja lukemaani suoraan työhöni. Sain paljon vastauksia siihen, olenko joskus toiminut oikein/parhaalla mahdollisella tavalla eri oppilaita kohtaan”, kertoo Oppimisen ja osallistumisen tukeminen –kurssin opiskelija.

Monipuolista, innostavaa, hyödyllistä!

Osalle opiskelijoista mahdollisuus tehdä osa tehtävistä yhdessä toisten kanssa keskustellen tai parityönä oli voimaannuttava kokemus. Voit ottaa työkaverin mukaan opiskelemaan ja jakaa kokemuksia yhdessä! Myös kursseilla on mahdollisuus tehdä joitakin tehtäviä yhdessä:
”Paritehtävä oli parasta. Aitoa, innostavaa vuorovaikutusta.”

”Monipuolinen ja tiedontäyteinen opintojakso, jossa tehtävät erosivat perinteisistä esseetehtävistä - piristävää! Lähdemateriaali oli monipuolista ja tuki erittäin hyvin opintojakson tavoitteiden saavuttamista.”

”Tämä kurssi oli tosi innostava ja opin paljon uutta. Lähdemateriaalit oli tosi selkeitä ja helppolukuisia ja tehtävänanto innostava tällaiselle opettajan työtä jo pitkään tehneelle.”

”Parasta kurssilla oli se, että tehtävätyypit olivat todella monipuolisia ja kannustivat luovaan ajatteluun. Myös lähdemateriaalit olivat todella hyviä!”

Lue lisää: