Maksut opintojen järjestämisoikeudesta

Yhteistyöoppilaitoksilta perittävät maksut 

 • Avoimen yliopiston johtokunta hyväksyy vuosittain maaliskuussa opetuksen järjestämissuunnitelman, joka sisältää mm. oppilaitoksilta perittävät maksut. 
 • Laskutamme opintokokonaisuuden tai -jakson aloittamismaksun riippumatta ryhmän koosta. 
 • Yhteistoteustusmallin maksu koostuu sekä hallintomaksusta (300 e/oppilaitos) että opiskelijamäärään liittyvästä maksusta (5 e/op/opiskelija) 
 • Syksyllä alkaneista opinnoista laskutus lokakuun lopussa. Huhtikuun lopussa laskutamme loppusyksystä ja keväällä alkaneet  opinnot. 
 • Tarkemmat tiedot opintomaksun sisältämistä palveluista löytyy eri oppiaineiden esittelysivuilta (kohta: Opintotarjotin yhteistyöoppilaitoksille).  

Laskutettava summa

Opinnot

Yhteistoteutusmalli:
5 euroa/opintopiste/opintoihin ilmoittautunut opiskelija
300 euroa/oppilaitos


Maksu opetuksesta 
Hallintomaksu

300 euroa 

 

Viestintä- ja kieliopinnot
Yksittäiset opintojaksot

900 euroa

Maksu sisältää yleiset opintopalvelut.

Bio- ja ympäristötieteen perusopinnot
Draamakasvatuksen perusopinnot
Historian perusopinnot
Kemian perusopinnot
Kirjoittamisen perusopinnot
Musiikkiterapian perusopinnot

1080 euroa

Maksu sisältää yleiset opintopalvelut.

Kirjoittamisen aineopinnot
Musiikkiterapian aineopinnot

1500 euroa

Maksu sisältää yleisten opintopalveluiden lisäksi avoimen yliopiston osuuden opetuksen suunnittelusta, opetuksen toteuttamisesta ja opintosuoritusten arvioinnista.

Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.

Gerontologian perusopinnot
Digimarkkinointi
Erityispedagogiikan perusopinnot
Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla
Kasvatustieteen perusopinnot
Psykologian perusopinnot
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

1680 euroa

Maksu sisältää yleisten opintopalveluiden lisäksi opiskelijavalinnan. 

Draamakasvatuksen aineopinnot

Yleisten opintopalveluiden sisältö: 

Yleiset opintopalvelut opiskelijalle

 • opinto-oikeuden myöntäminen ja tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • yleinen opinto-ohjaus ja -neuvonta sekä korvaavuuskäsittelyt
 • oppiainekohtaiset (sähköiset) ohjeet ja/tai materiaalit, sisältäen hops-ohjeistuksen
 • todistukset ja opintosuoritusotteet

Yleiset opintopalvelut oppilaitokselle

 • opetuksen järjestämisoikeuksien hakuprosessin organisointi sekä opettajien ja ryhmänohjaajien hyväksyttäminen yliopistossa
 • tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • opiskelija- ja opintosuoritusrekisterin ylläpito
 • aikuispedagogisten opetusjärjestelyjen suunnittelu tiedekuntien opetussuunnitelmien pohjalta
 • opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä markkinoinnissa avustaminen
 • perustietojen tallentaminen Opintopolku.fi -palveluun
 • mahdolliset oppiainekohtaiset (sähköiset) opiskeluoppaat ja muu opetusmateriaali
 • ryhmäohjaajien perehdytys ja koulutus sekä koulutuspäivä yhteistyöoppilaitoksille
 • perehdytys viestintä- ja kieliopintojen opettajille
 • draamakasvatuksen aineopinnoissa opiskelijavalinnan toteuttaminen

Oppilaitos vastaa opetuksen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. 

Opetuspalkkiot

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen esittelyjen yhteydessä mainitut opetustuntimäärät ovat viitteellisiä, ja voivat muuttua. Opetuspalkkiot (sidoksissa Jyväskylän yliopiston palkkioperusteisiin) ovat tulleet voimaan 1.1.2020 alkaen.

Vuosilomakorvaus maksetaan erikseen maksatuksen yhteydessä voimassa olevan vuosilomalain mukaisesti.

Luento- ja muu ryhmäopetus

Luentopalkkiot ja ryhmäopetuspalkkiot perus- ja aineopinnoissa (opetustunti 45 min):

 

luento-opetus

muu opetus

professori, dosentti

94 euroa/tunti

66 euroa/tunti

tohtori

77 euroa/tunti

47 euroa/tunti

lisensiaatti

58 euroa/tunti

39 euroa/tunti

ylempi korkeakoulututkinto

49 euroa/tunti

35 euroa/tunti

muut

43 euroa/tunti

28 euroa/tunti

Muu ryhmälle annettava opetus tarkoittaa harjoituksia, demonstraatioita, proseminaaria ym. Tuntiopetuksen tuntipalkka sisältää myös opetuksen liitännäistehtävät, kuten valmistelun, tenttien/kuulustelujen hoitamisen ja arvioinnin, opiskelijoiden ohjauksen, ml. verkko-ohjaus, harjoitus- yms. opinnäytetöiden arviointi, tarkastus ja korjaus.

Yksilöohjaus

Yksilöohjaus (kasvokkain/puhelimitse) 15 -32 euroa/tunti.

Oppimistehtävien ja laajempien esseiden arviointi

Yksittäisen esseen, työselosteen, etätehtävän, harjoitustyön tai vastaavan arviointi (opintojen tasosta riippuen) 6 - 18 euroa/tehtävä. Oppiaineen koulutuspäälliköltä on saatavissa oppiaineessa käytetyt tarkemmat arviointipalkkiot.

Kirjallisuustentit

Yksittäisen tentin/kirjallisuuskuulustelun valmistelu ja arviointi/korjaus 13 euroa /opiskelija/tentti.