Maksut opintojen järjestämisoikeudesta

Yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sil­ta pe­ri­ttävät mak­sut

 • Avoimen yliopiston johtokunta hyväksyy vuosittain maaliskuussa opetuksen järjestämissuunnitelman, joka sisältää mm. oppilaitoksilta perittävät maksut.
 • Lukuvuonna 2019-2020: Maksumme perustuvat valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1436/2014). Maksun määräytymisperusteena on kuhunkin opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärä. Laskutamme yhteistyöoppilaitoksia noin kerran kuukaudessa oppilaitoksen avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittautuneista opiskelijoista.
 • Lukuvuonna 2020-2021 laskutamme opintokokonaisuuden tai -jakson aloittamismaksun riippumatta ryhmän koosta. 

Yhteistyöoppilaitoksilta perittävien maksujen hintaluokat lukuvuonna 2019-2020

 • Avoimen yliopiston johtokunnan päätös 03/2019

Opintokokonaisuus

Sisältö

80 euroa/
opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija

 • Bio- ja ympäristötieteet
 • Draamakasvatus
 • Historia
 • Kemia
 • Kirjoittaminen
 • Musiikkiterapia
 • Suomi toisena ja vieraana kielenä 

Yleiset opintopalvelut opiskelijalle

 • opinto-oikeuden myöntäminen ja tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • yleinen opinto-ohjaus ja -neuvonta sekä korvaavuuskäsittelyt
 • oppiainekohtaiset (sähköiset) ohjeet ja/tai materiaalit, sisältäen hops-ohjeistuksen
 • todistukset ja opintosuoritusotteet

Yleiset opintopalvelut oppilaitokselle

 • opetuksen järjestämisoikeuksien hakuprosessin organisointi sekä opettajien ja ryhmänohjaajien hyväksyttäminen yliopistossa
 • tietojärjestelmien käyttöoikeus
 • opiskelija- ja opintosuoritusrekisterin ylläpito
 • aikuispedagogisten opetusjärjestelyjen suunnittelu tiedekuntien opetussuunnitelmien pohjalta
 • opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä sekä markkinoinnissa avustaminen
 • perustietojen tallentaminen Opintopolku.fi -palveluun
 • mahdolliset oppiainekohtaiset (sähköiset) opiskeluoppaat ja muu opetusmateriaali
 • ryhmäohjaajien perehdytys ja koulutus sekä koulutuspäivä yhteistyöoppilaitoksille
 • perehdytys viestintä- ja kieliopintojen opettajille
 • draamakasvatuksen aineopinnoissa opiskelijavalinnan toteuttaminen
Oppilaitos vastaa opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
150 euroa/ opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija

Ryhmänohjausmalli
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 
 • Gerontologian perusopinnot
 • Kasvatustieteen perusopinnot
 • Psykologian perusopinnot
 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Ryhmänohjausmallin maksu sisältää yleisten opintopalveluiden lisäksi avoimen yliopiston osuuden opetuksen suunnittelusta, opetuksen toteuttamisesta ja opintosuoritusten arvioinnista.

Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta. 

Opintojakso

Sisältö

10 - 30 euroa/opintojakson laajuus/opiskelija

Maksu vaihtelee opintojakson laajuuden mukaan seuraavasti:
 • 1 opintopiste= 10 euroa
 • 2 opintopistettä= 20 euroa
 • 3 opintopistettä tai enemmän= 30 euroa
Maksu sisältää yleiset opintopalvelut.
10 euroa/opintojakson laajuus/opiskelija Maksu sisältää yleiset opintopalvelut, opetuksen suunnittelun, opetuksen ja ohjauksen

Yhteistyöoppilaitoksilta perittävien maksujen hintaluokat lukuvuonna 2020-2021

 • Avoimen yliopiston johtokunnan päätös 03/2020

Laskutettava summa

Opinnot

300 euroa 

 

Viestintä- ja kieliopinnot
Yksittäiset opintojaksot

900 euroa

Bio- ja ympäristötieteen perusopinnot
Draamakasvatuksen perusopinnot
Englannin kielen perusopinnot
Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Historian perusopinnot
Kemian perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot
Kirjoittamisen perusopinnot
Liiketoimintaosaamisen (Yrityksen taloustiede) perusopinnot
Musiikkiterapian perusopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot
Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot

1080 euroa

Englannin kielen aineopinnot
Kirjoittamisen aineopinnot
Musiikkiterapian aineopinnot
Suomi toisena ja vieraana kielenä aineopinnot 

1500 euroa

Erityispedagogiikan perusopinnot
Gerontologian perusopinnot
Kasvatustieteen perusopinnot
Psykologian perusopinnot
Terveystieteiden perusopinnot
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

1680 euroa

Draamakasvatuksen aineopinnot

3360 euroa

Psykologian aineopinnot

Ope­tus­palk­kiot

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen esittelyjen yhteydessä mainitut opetustuntimäärät ovat viitteellisiä, ja voivat muuttua. Opetuspalkkiot (sidoksissa Jyväskylän yliopiston palkkioperusteisiin) ovat tulleet voimaan 1.1.2020 alkaen.

Vuosilomakorvaus maksetaan erikseen maksatuksen yhteydessä voimassa olevan vuosilomalain mukaisesti.

Luen­to- ja muu ryh­mä­ope­tus

Luentopalkkiot ja ryhmäopetuspalkkiot perus- ja aineopinnoissa (opetustunti 45 min):

 

luento-opetus

muu opetus

professori, dosentti

94 euroa/tunti

66 euroa/tunti

tohtori

77 euroa/tunti

47 euroa/tunti

lisensiaatti

58 euroa/tunti

39 euroa/tunti

ylempi korkeakoulututkinto

49 euroa/tunti

35 euroa/tunti

muut

43 euroa/tunti

28 euroa/tunti

Muu ryhmälle annettava opetus tarkoittaa harjoituksia, demonstraatioita, proseminaaria ym. Tuntiopetuksen tuntipalkka sisältää myös opetuksen liitännäistehtävät, kuten valmistelun, tenttien/kuulustelujen hoitamisen ja arvioinnin, opiskelijoiden ohjauksen, ml. verkko-ohjaus, harjoitus- yms. opinnäytetöiden arviointi, tarkastus ja korjaus.

Yk­si­lö­oh­jaus

Yksilöohjaus (kasvokkain/puhelimitse) 15 -32 euroa/tunti.

Op­pi­mis­teh­tä­vien ja laa­jem­pien es­sei­den ar­vioin­ti

Yksittäisen esseen, työselosteen, etätehtävän, harjoitustyön tai vastaavan arviointi (opintojen tasosta riippuen) 6 - 18 euroa/tehtävä. Oppiaineen koulutuspäälliköltä on saatavissa oppiaineessa käytetyt tarkemmat arviointipalkkiot.

Kir­jal­li­suus­ten­tit

Yksittäisen tentin/kirjallisuuskuulustelun valmistelu ja arviointi/korjaus 13 euroa /opiskelija/tentti.