Draamakasvatus yhteistyöoppilaitoksille

Draamakasvatuksessa tutkitaan ja opiskellaan toiminnallisesti draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan itsenäisesti suoritettavissa oppimistehtävissä. Opinnoissa keskeisenä on oman draamaopettajaidentiteetin kehittäminen.

 • Mitä draamakasvatus pitää sisällään?
 • Miten käyttää draamaa opetusmetodina eri oppiaineissa?
 • Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa?
 • Miten draaman teoria ja toiminnalliset menetelmät tukevat toisiaan?

Kenelle

 • Opettajille, varhaiskasvatuksen opettajille
 • Nuoriso-ohjaajille ja -työntekijöille
 • Aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
 • Teatterikentän toimijoille
 • Oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille
 • Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia käyttää erilaisia draaman genrejä ja työtapoja opetuksensa osana. Aineopinnoissa syvennetään ja monipuolistetaan perusopinnoissa hankittua osaamista. Myös tutkimuksellinen näkökulma korostuu. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Opiskelijavalinta

Lähiopetuksen toteutusmuodoista johtuen ryhmään osallistujien määrä on rajattu (perusopinnot 10-25 opiskelijaa, aineopinnot 10-20 opiskelijaa). Oppilaitos tekee perusopintojen opiskelijavalinnan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston (JYAY) johtokunnan päättämiä valintaperusteita noudattaen. 

Aineopinnoissa opiskelijavalinta tehdään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Oppilaitos sopii opiskelijavalinnan aikataulun Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikön kanssa.

Opetuksen järjestäminen

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisesti suoritettavina tehtävinä. Perusopinnoissa lähiopetusta tulee järjestää yhteensä 150 tuntia ja aineopinnoissa vähintään 225 tuntia. Vaikka opetus jaotellaan maksettavien palkkioiden näkökulmasta luento- ja ryhmäopetukseen, kaikki lähiopetus on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta toiminnallista ja osallistavaa.

 • Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet. Suunnitelma opetuksen järjestämisestä tulee hyväksyttää JYU avoimen opettajilla (draamaopettajat[a]avoin.jyu.fi) aina ennen uuden opintoryhmän haun käynnistämistä.
 • Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä.
 • Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 • Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opinnot opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä

Draamakasvatuksen perusteet

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu 2 op:
 • Draamakasvatuksen perusteet (1 op) (lähiopetus)
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op) (lähiopetus)
 • ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle 3 op (tehtävä)
Dramaturgia I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op:
 • Dramaturgian perusteet (1 op) (lähiopetus)
 • Näytelmäanalyysi (2 op) (tehtävä)

 • ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma 2 op (tehtävä)
Esittävä draama I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike 3 op:
 • Improvisaatio (1 op) (lähiopetus)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (1 op) (lähiopetus)
 • Improvisaation perusteita (1 op) (tehtävä)
ODKP1160 Näyttelijän ja ohjaajantyö 2 op:
 • Näyttelijäntyö (1 op) (lähiopetus)
 • Ohjaajantyö (1 op) (lähiopetus)
Soveltava draama I

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen 2 op:
 • Prosessidraaman dramaturgia (1 op) (lähiopetus)
 • Prosessidraaman ohjaaminen (1 op) (lähiopetus)

 • ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma 3 op (tehtävä)
Draamaopettajuuteen kasvaminen

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana 5 op
 • Draamaopettaja taiteilijana (1 op) (lähiopetus)
 • Draamaopettajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) (tehtävä)

Lähiopetuksen etenemisjärjestys ja ajankohdat tehtäville

(Perusopintojen suositeltu suoritusjärjestys)

1. lukukausi
 • Draamakasvatuksen perusteet (lähiopetus)
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa (lähiopetus)
 • Draamakasvatuksen kartalle (tehtävä)
 • Improvisaatio (lähiopetus)
 • Improvisaation perusteita (tehtävä)
 • Dramaturgian perusteet (lähiopetus)
 • Näytelmäanalyysi (tehtävä)
 • Dramatisointisuunnitelma (tehtävä)
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio (lähiopetus)
2. lukukausi
 • Prosessidraaman dramaturgia (lähiopetus)
 • Prosessidraamasuunnitelma (tehtävä)
 • Näyttelijäntyö (lähiopetus)
 • Prosessidraaman ohjaaminen (lähiopetus)
 • Ohjaajantyö (lähiopetus)
 • Draamaopettaja taiteilijana (lähiopetus)
 • Draamaopettajana erilaisissa oppimisympäristöissä (tehtävä)
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea.
Opetuksessa tarvittavat välineet Yhteistyöoppilaitoksen on varmistettava draamaopetukseen soveltuvat tilat. Opetustilan on oltava riittävän suuri opiskelijaryhmän toiminnalliseen työskentelyyn. Tuolit ja pöydät on pystyttävä siirtämään syrjään. Opetustilassa on oltava internet -yhteydellä, kaiuttimilla ja tykillä varustettu tietokone, cd-soitin ja fläppitaulu.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Opintojakso ODKP1190 arvioidaan avoimessa yliopistossa ja avoin yliopisto laskuttaa siitä 17 e/opiskelija.

Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op)

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Vähintään hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut draamakasvatuksen perusopinnot (JY) tai vastaavat opinnot
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Aineopinnoissa lähiopetusta on vähintään 225 tuntia (luentoa 114 h, ryhmäopetusta 111 h), jotka jakautuvat 15 tunnin jaksoihin. Vaikka opetus jaotellaan maksettavien palkkioiden näkökulmasta luento- ja ryhmäopetukseen, kaikki lähiopetus on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta toiminnallista ja osallistavaa. Lisäksi arvosanaan kuuluu opiskelijan itsenäistä kirjallista työskentelyä (oppimistehtävät), käytännön ohjausharjoittelua (projektit) sekä verkkokursseja. Opintojaksot esitellään siinä järjestyksessä jossa ne on järjestettävä.

 

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana
 • ODKA2110 Draamakasvatuksen oppimispotentiaali  (2 op), lähijakso ja oppimistehtävä
 • ODKA2120 Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus (3 op), verkkokurssi, lähijakso ja oppimistehtävä
Draamakasvatuksen ja teatterin historia
 • ODKA2130 Draaman ja teatterin historia (3 op), lähijakso ja verkkokurssi
Dramaturgia II
 • ODKA2140 Dramaturgia (4 op), lähijakso ja oppimistehtävä
Esittävä draama II
 • ODKA2150 Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2160 Teatteri- ja elokuvailmaisu (2 op), 2 lähijaksoa
Soveltava draama II
 • ODKA2170 Prosessidraama, foorumiteatteri ja tarinateatteri (3 op), 3 lähijaksoa
 • ODKA2180 Työpajateatteri (TIE) (3 op), 2 lähijaksoa ja oppimistehtävä
Projektiopinnot
 • ODKA2190 Projekti 1  (2 op), oppimistehtävä
 • ODKA2200 Projekti 2  (4 op), oppimistehtävä
Draamakasvatuksen tutkimus
 • ODKA2210 Proseminaari (6 op), verkkokurssi
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Verkkokursseilla käytämme oppimisympäristönä Moodlea.
Opetuksessa tarvittavat välineet Yhteistyöoppilaitoksen on varmistettava draamaopetukseen soveltuvat tilat. Opetustilan on oltava riittävän suuri opiskelijaryhmän toiminnalliseen työskentelyyn. Tuolit ja pöydät on pystyttävä siirtämään syrjään. Opetustilassa on oltava internet -yhteydellä, kaiuttimilla ja tykillä varustettu tietokone,  cd-soitin ja fläppitaulu.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Opiskelijavalinta tehdään Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Valinnasta laskutetaan 50 euroa/opiskelija. Oppilaitos sopii opiskelijavalinnan aikataulun Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikön kanssa.