Kemia yhteistyöoppilaitoksille

Kemian perusopinnoissa perehdytään yleiseen kemiaan, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan, elinympäristön kemiaan sekä biologiseen kemiaan. Kokonaisuuden jaksot valmentavat opiskelijoita lääketieteen ja farmasian opintoihin. Opinnoista saa osaamista, jota voi hyödyntää myös esimerkiksi biotalouteen liittyvissä tehtävissä.

Kenelle

  • opettajille
  • laboranteille
  • sairaanhoitajille
  • ympäristöalalla toimiville
  • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. kemia, lääketiede, farmasia, biologia ja ravitsemustiede)

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kemian opetuksessa keskeistä on oppilaitoksissa tapahtuva lähiopetus ja –ohjaus. Opintokokonaisuudessa on myös verkkotyöskentelyä, joka tapahtuu Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa verkkoympäristö Moodlessa. Suoritusmuotoina ovat tentit ja verkkotehtävät.

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kemian perusopinnot (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

KEMP1110 Molekyylien maailma), 5 op. Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti. Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.
KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia, 5 op Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.
KEMP113 Epäorgaanisen kemian perusteet, 5 op Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.
KEMP1140 Orgaaninen kemian perusteet, 6 op Luennot ja ohjaukset (52 h) sekä tentti.
KEMP1155 Elinympäristön kemia, 2 op Verkkokurssi.
KEMP1165 Biologinen kemia, 2 op Verkkokurssi.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Luentomonisteet ja kirjallisuus. Verkkomateriaalit.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat KEMP1155 ja KEMP1165 -opintojaksojen verkkokursseille ja suorittavat ne yhdessä Jyväskylän opiskelijoiden kanssa. Verkkokursseista ei veloiteta erillista maksua yhteistyöoppilaitoksilta.