Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Vilppi ja plagiointi opiskelussa

  • Vilppi opiskelussa on mitä tahansa sellaista epärehellistä toimintaa, jonka avulla opiskelija yrittää antaa väärän kuvan joko omasta tai toisen osaamisesta pyrkimyksenä vaikuttaa opintosuorituksen arviointiin ja hyväksymiseen.
  • Yksi vilpin muoto on plagiointi. Plagiointi määritellään yleisesti toiminnaksi, jossa henkilö esittää jonkun muun henkilön tuotoksen omanaan.

Jyväskylän yliopiston menettelytapaohjeet ja periaatteet

Avoimessa yliopistossa noudatetaan Jyväskylän yliopiston menettelytapaohjeita vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi.

Menettelytapaohjeissa

  • kerrotaan, millainen toiminta on vilppiä tai plagiointia
  • ohjeistetaan mm. opiskelijoita vilpin ehkäisemiseen
  • kerrotaan opiskelijan oikeusturvasta
  • annetaan ohjeet vilpistä epäillylle opiskelijalle
  • kuvataan vilppiepäilyjen käsittelyn yleiset periaatteet, vilppiepäilyjen tutkinnan vaiheet sekä vilpin seuraamukset ja niistä päättäminen

Jyväskylän yliopistossa noudatetaan lisäksi yliopiston eettisiä ja julkaisueettisiä periaatteita.

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Jyväskylän yliopistossa on käytössä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytetään arvioitavaksi jätettävien tekstimuotoisten opintosuoritusten (esim. oppimistehtävien, opinnäytetöiden ja etätenttien) tarkistamiseen. Koska tarkistettavat työt jäävät ohjelman käyttämään tietokantaan, ohjelmiston käyttäminen suojaa myös opiskelijaa hänen oman työnsä plagioinnilta.

Opiskelijan opintosuorituksen tarkistaminen plagiaatintunnistusohjelmalla edellyttää opiskelijan suostumuksen, koska tehtävä tallentuu ohjelmiston tietokantaan. Opiskelija antaa suostumuksensa ja hyväksyy Urkund-sopimustekstin Kopassa tehtävän palauttamisen yhteydessä, minkä perusteella dokumentti toimitetaan tarkistettavaksi plagiaatintunnistusohjelmalla ja tallennetaan ohjelman tietokantaan. Dokumenttia käytetään sen jälkeen tarkistamaan myös muiden järjestelmää käyttävien yliopistojen tai korkeakoulujen opiskelijoiden töitä. Mikäli opiskelija ei anna suostumusta plagiaatintunnistusohjelman käyttöön, tarkistetaan hänen opintosuorituksensa muuten plagioinnin varalta.

Urkund on avoimessa yliopistossa käytössä tutkielmajaksoilla, etätenteissä ja osassa opintojaksoja. Urkundin käytöstä tiedotetaan Kopassa opintojaksokohtaisesti.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tekijänoikeudet

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat hyvää tieteellistä käytäntöä koskevat ohjeet koskevat sekä yliopistossa tehtävää tutkimusta että siellä annettavaa koulutusta. Myös Jyväskylän yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita.

Tekijänoikeuksista löytyy tietoa mm. seuraavilta www-sivuilta:

Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto