Sijainti: Etusivu / Ohjeet / Koppa-ohjeet opiskelijalle / Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Jyväskylän yliopistossa on käytössä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytetään arvioitavaksi jätettävien tekstimuotoisten opintosuoritusten (esim. oppimistehtävien, opinnäytetöiden ja etätenttien) tarkistamiseen. Koska tarkistettavat työt jäävät ohjelman käyttämään tietokantaan, ohjelmiston käyttäminen suojaa myös opiskelijaa hänen oman työnsä plagioinnilta.

Opiskelijan opintosuorituksen tarkistaminen plagiaatintunnistusohjelmalla edellyttää opiskelijan suostumuksen, koska tehtävä tallentuu ohjelmiston tietokantaan. Opiskelija antaa suostumuksensa ja hyväksyy Urkund-sopimustekstin Kopassa tehtävän palauttamisen yhteydessä (ks. sopimusteksti alla), minkä perusteella dokumentti toimitetaan tarkistettavaksi plagiaatintunnistusohjelmalla ja tallennetaan ohjelman tietokantaan. Dokumenttia käytetään sen jälkeen tarkistamaan myös muiden järjestelmää käyttävien yliopistojen tai korkeakoulujen opiskelijoiden töitä. Mikäli opiskelija ei anna suostumusta plagiaatintunnistusohjelman käyttöön, tarkistetaan hänen opintosuorituksensa muuten plagioinnin varalta.

Urkund on avoimessa yliopistossa käytössä tutkielmajaksoilla ja etätentteissä ja tietyissä opintojaksoissa. Urkundin mahdollisesta käytöstä tiedotetaan opintojaksokohtaisesti. Opintojaksoissa, joissa Urkund on käytössä, tulee Koppaan palautettavan tehtävän/etätentin kansilehdelle kirjata yhteystiedoiksi ainoastaan opiskelijan nimi. Muita yhteystietoja ja syntymäaikaa ei tule kirjata tehtävätiedostoon.

Urkund-sopimusteksti

Urkund-sopimus

Urkund-järjestelmä on plagiaatintunnistusjärjestelmä (jäljempänä Järjestelmä), jota Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Yliopisto) käyttää opiskelijoiden toimittamien opinnäyte- tai muiden opiskeluun liittyvien töiden (jäljempänä Dokumentti) tarkistamiseen.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Yliopiston ja opiskelijan välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista Järjestelmän käyttöön liittyen.

Opiskelija lähettää Yliopiston ohjeiden mukaisesti Dokumentin Yliopistolle sähköisesti.

Yliopistolla on oikeus tarkistaa opiskelijan lähettämä Dokumentti Järjestelmällä.

Tarkistus toteutetaan siten, että Dokumentti tallentuu lähetyksen yhteydessä Urkund-tietokantaan, jonka jälkeen Dokumentin sisältöä verrataan muihin dokumentteihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä vastaavan vertailukelpoisen aineiston sisältöön.

Aineistovertailun perusteella valmistuu opettajan käyttöön raportti, josta ilmenee mahdolliset yhtäläisyydet vertailuun käytetyn aineiston kanssa. Opiskelijalla on oikeus pyynnöstä saada Järjestelmän tuottama raportti nähtäväkseen.

Tekijänoikeus Dokumenttiin säilyy opiskelijalla.

Muilla Järjestelmää käyttävillä opetusalan toimijoilla on oikeus käyttää Järjestelmään tallentunutta Dokumenttia vastaavissa vertailuissa. Yliopistolla on oikeus päättää kuinka kauan Dokumentti säilytetään tallennettuna Järjestelmässä. Yliopistolla ei ole muita oikeuksia talletettuun Dokumenttiin kuin mitä edellä on kuvattu.

Palauttamalla työn edellä kuvatulla tavalla, Opiskelija hyväksyy tässä kuvatut toimet ja sopimusehdot itseään sitoviksi.