VTEP1010 Pedagogical practical training in Sport Coaching (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy valmennuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiaan tietoja ja taitoja valmennuksen käytännön työssä

 • Osallistujalähtöinen valmennuksen suunnittelu ja toteutus

 • Valmentaminen erilaisissa oppimisympäristöissä

 • Valmennustilanteelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, havainnointi ja arviointi pedagogisesta näkökulmasta

 • Valmennus järjestävän tahon toimintakulttuurissa

 • Valmennuksen toiminnallisiin työtapoihin tutustuminen

Suoritustavat

 • Seminaari (10 t)

 • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

 • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun ja näyttökokeiden raportointi sekä esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • ymmärtää valmentajan työn merkityksen valmennettavien hyvinvoinnin tukijana

 • ymmärtää pedagogiikan ja didaktiikan merkityksen valmennuksessa

 • on kehittynyt valmentaja-valmennettava vuorovaikutuksessa, erilaisten valmennettavien kohtaamisessa ja valmennuksen pedagogisissa ja didaktisissa perustaidoissa

 • osaa havainnoida ja arvioida valmennettavien osallistumista ja oppimista valmennustilanteessa

Additional information

3. syyslukukausi

Description of prerequisites

LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op), LPEP004 Liikkumisen havainnointi kurssi (6 op), LPEP013 Liikuntataitojen oppimisen ja ohjaamisen peruskurssi (2 op)

Study materials

Jaakkola T., Liukkonen J., Sääkslahti A. (toim.) (2017)

Liikuntapedagogiikka. 2.painos. ISBN 978-952-451-780-5. PS-kustannus, Jyväskylä, suomi. 655 s. 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching