ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset, inklusiivinen opetus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
- määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet
- eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
- kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
- hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Oppimateriaalit

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (vain pääaineopiskelijat, ei luoko).
Arviointiperusteet:
Luennot, kontaktiopetus ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti

Opetus

x

luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja tentti.

Opetus