ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
- jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
- tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
- soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

Oppimateriaalit

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdantoluku s. 15–54 sekä vähintään kaksi muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E-kirja)
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus 3. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

4. Vapaavalintaiset artikkelit (3 kpl)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen, seminaari ja raportti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen, seminaariin osallistuminen ja raportti.

Opetus

x

alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen ja raportti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Alkuinfo, erityispedagogiikan kohteisiin tutustuminen ja raportti.

Opetus