ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet
  • tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  • ymmärtää interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina
  • tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

Oppimateriaalit

Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin)

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Tentti tai oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Tentti tai oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

luennot ja tentti tai oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

e-tentti tai oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus