KASA3283 Harjoittelu: tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kasvatusalan toimintaympäristöt, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijän työtehtävät, kasvatusalan osaaminen ja asiantuntijuus, toimijuus.

Jakso suoritetaan itsenäisenä työskentelynä ja oppimistehtävänä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· muodostaa näkemyksen kasvatusalan työympäristöistä ja –tehtävistä (opetus ja ohjaus, hallinto, asiantuntijatehtävät ja tutkimus).

· tarkastella teoreettisten näkökulmien valossa kasvatusalan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista sekä

· ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen kasvatusalan toimintaympäristöjen ja tehtävien kehittämisessä.

Lisätietoja

Jakso on ainoastaan sivuaineopiskelijoille (korvaa proseminaarin yhdessä KLAA4100 Kasvatustieteellisen tutkimukseen perehtyminen – jakson kanssa, 5 op)

Mikäli opiskelija aikoo hakea kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelmaan, hänellä tulee kuitenkin olla edeltävinä opintoina kasvatustieteen aineopintoihin sisällytettynä tai erikseen suoritettuina sekä tutkimusmenetelmäopinnot että proseminaari.

Esitietojen kuvaus

Ajankohtaiset artikkelit opetusohjelmassa ilmoitetulla tavalla.

Oppimateriaalit

1) Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P.: Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä, (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.

2) Paloniemi, S. & Goller, M., (toim.) 2017. Agency at Work. An agentic perspective on professional learning and development. Springer.(soveltuvin osin)

3) https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut/palvelut-opiskelijoille

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus