LPEA034 Kandidaatinseminaari (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Oman opinnäytetyön aihepiiriin liittyvään tiedonhakuun ja kirjallisuuteen perehtyminen.
Vieraskieliseen ja suomenkieliseen tutkimusartikkeliin sekä omaan aiheeseen liittyvään opinnäytetyöhön perehtyminen referoimalla.
Kandidaatin tutkielman sisällysluettelon kirjallinen hahmotteleminen ja esittäminen muulle ryhmälle.
Oman kandidaatin tutkielman ja sen työvaiheiden kirjoittaminen ja esittäminen muulle ryhmälle.
Toisten opiskelijoiden eri työvaiheessa olevien kandidaatintutkielmien aktiivinen kommentoiminen ja opponoiminen.

Tutkimusetiikan luento.


Suoritustavat:

Seminaarit, kirjastokäynnit, ryhmä- ja yksilöohjaus (40 tuntia)
Itsenäinen työskentely.

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, kirjallisten töiden tekeminen, toisten töiden ja työvaiheiden aktiivinen kommentoiminen ja opponoiminen.


Arviointiperusteet:

Kirjalliset työt (referaatit), oman kanditutkielman esittäminen ja opponoiminen.
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • käsittää tutkimusopinnot osaksi tutkivaa opettajuutta.
  • tuntee opinnäytetyönsä aihepiiriin kuuluvan keskeisen kirjallisuuden.
  • hallitsee opinnäytetyön kannalta keskeisten systemaattisten tiedonhankintamenetelmien käytön.
  • osaa tuottaa tieteellistä, kriittisesti perusteltua tekstiä.
  • on toteuttanut tutkielmassaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

  • osaa luetella tutkimuseettisiä periaatteita.

Lisätietoja

Ajoitus: 3. vuosi syys- ja kevätlukukausi, tai kesälukukausi

Esitietojen kuvaus

XKV0401 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TAI XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot
LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ”Tuula tutkija” -kirjoitusohjeet seminaaritöille ja tutkielmille.
https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjalliset työt (referaatit), oman kanditutkielman esittäminen ja opponoiminen.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Seminaarit, kirjastokäynnit, ryhmä- ja yksilöohjaus (40 tuntia)
Itsenäinen työskentely.

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, kirjallisten töiden tekeminen, toisten töiden ja työvaiheiden aktiivinen kommentoiminen ja opponoiminen.

Opetus