PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan eri ikäisten terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyteen, elämänkulkuun liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyden häiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveyden ja mielenterveyden yhteydet laaja-alaisen terveyden ja hyvinvoinnin määritelmän mukaisesti, ja opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) ja on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen sekä sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

Oppimateriaalit

OGDEN, J. (2012). Health Psychology. London: McGraw-Hill.

 • Luku 11: Stress
 • Luku 12: Stress and illness

NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. London: Cengage Textbooks.

 • Luku 15 (vain osa): Defining abnormality (s. 496-502)
 • Luku 16 (vain osa): Enhancing mental health (s. 551) + Chapter summary (s. 554)

KUMPULAINEN, K., ARONEN, E., EBELING, H., LAUKKANEN, E., MARTTUNEN, M., PUURA, K. & SOURANDER, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. E-kirja (Duodecim-verkkoaineisto).

Osa I (s. 20–112)

 • Luku 1: Biopsykososiaalinen kehitys
 • Luku 2: Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina
 • Luku 3: Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät

Osa II (s. 116–191)

 • Luku 4: Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu
 • Luku 5: Tutkimusmenetelmät ja diagnostinen arviointi

Osa IV (s. 428–481)

 • Luku 25: Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy
 • Luku 26: Palvelujärjestelmä
 • Luku 27: Tutkimukseen lähettäminen ja kirjaaminen
 • Luku 28: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot


LÖNNQVIST, J., MARTTUNEN, M., HENRIKSSON, M., PARTONEN, T., AALBERG, V., SEPPÄLÄ, O. (toim.) (2017). Psykiatria. Helsinki: Duodecim. E-kirja (Duodecim-verkkoaineisto).

 • Luku 1: Psykiatria ja mielenterveys
 • Luku 3: Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu
  • Mielenterveyden häiriöiden diagnoosien käyttö, pätevyys ja luotettavuus
  • Diagnoosiluokitukset ICD ja DSM
  • Sopeutumisen ja suojautumisen arviointi
  • Psykiatriset arviointimittarit
 • Luku 4: Keskushermoston kehitykseen liittyvät häiriöt
  • Keskushermoston kehitykseen liittyvät häiriöt (tiivistelmä)
  • Autismikirjon häiriöt
  • ADHD
 • Luku 5: Skitsofrenia ja muut psykoosit
 • Luku 6: Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt
 • Luku 7: Depressiiviset häiriöt
 • Luku 8: Ahdistuneisuushäiriöt
 • Luku 9: Pakko-oireiset häiriöt
 • Luku 17: Persoonallisuushäiriöt
  • Persoonallisuushäiriöt (tiivistelmä)
  • Mitä persoonallisuushäiriöt ovat?
  • Persoonallisuushäiriöiden kliinisen kuvan ja diagnostiikan yleispiirteet
  • Persoonallisuushäiriöiden epidemiologia
  • Persoonallisuushäiriöiden etiologia
  • Persoonallisuushäiriöiden hoito
  • Persoonallisuushäiriöt nuoruusiässä
  • Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset
 • Luku 20: Itsetuhokäyttäytyminen
 • Luku 23: Nuorisopsykiatria
 • Luku 26: Mielenterveyden häiriöiden yleisyys ja hoidon tarve
 • Luku 29: Psykososiaaliset hoitomuodot


BARLOW, D. (2014). The Oxford handbook of clinical psychology. Oxford: Oxford University Press.

 • Luku 6: Schools of psychotherapy
 • Luku 7: Evidence-based practice in clinical psychology
 • Luku 10: Ethical issues· OGDEN, J. (2012). Health Psychology. London: McGraw-Hill.
 • Luku 11: Stress
 • Luku 12: Stress and illness


Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Verkkoluennot, kirjallisuus ja tentti.

Opetus