STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan oikeudellisen ajattelun perusteisiin, tiedonhakuun ja oikeudelliseen argumentaatioon. Kurssilla käsitellään sosiaalioikeudellista yleis- ja erityislainsäädäntöä ja oikeusperiaatteita sekä tutustutaan myös muuhun sosiaalityön asiakastyön kannalta relevanttiin, esimerkiksi yleishallinto- ja rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Opintojaksolla tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksia, asiakkaan asemaa ja oikeuksia, itsemääräämisoikeutta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuita ja tuottamistapoja, toimeentuloturvajärjestelmän perusteita, tietosuojaa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa sekä edunvalvontaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys sosiaaliturvaa, eli sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä toimeentuloturvaa koskevasta sosiaalioikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden kantavat periaatteet ja ominaispiirteet sekä ymmärtää, millainen kytkös oikeudellisen ajattelun lähtökohtiin kuuluvilla perus- ja ihmisoikeuksilla on sosiaalityöhön. Opiskelija tuntee asiakkaan oikeudellista asemaa ja sosiaalityöntekijän velvollisuuksia koskevat normit ja ymmärtää sosiaalityöntekijän tehtävän ja roolin oikeudellisena päätöksentekijänä. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa oikeudellista tietoa konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Tuori, Kaarlo & Toomas Kotkas (2016): Sosiaalioikeus. Talentum Pro. (ISBN 978-952-14-2447-2 sidottu ISBN 978-952-14-2448-9 verkko)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus