STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Opintojakso sisältää laadullisen ja määrällisen aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Aineistojen kanssa harjoitellaan erilaisia analyysi- ja jäsentelytapoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin kokonaisuutena ja tutkimusmenetelmien roolin osana tutkimusprosessia. Opiskelija ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Lisätietoja

Opintojakso koostuu kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvistä harjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opiskelija suorittaa sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset osuudet.

Esitietojen kuvaus

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 op tulee olla suoritettuna tai se on suoritettava samanaikaisesti harjoitusten kanssa.

Lisäksi yleisopintojakso TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tulee olla suoritettuna tai se on suoritettava samanaikaisesti harjoitusten kanssa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opetusohjelmissa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät. Jakso koostuu kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opiskelija suorittaa sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset osuudet.
Arviointiperusteet:
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien (50%) hyväksyttyyn suorittamiseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus