VTES006 Pro gradu-seminaari I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Tukea pro gradu–tutkielman tekemistä.

Kuvaus

Opinnäytetyön suunnittelu: ongelmien kehittely, käsitteiden selventäminen ja määrittely, tutkielman aihepiirin rajaus, lähteiden etsintä ja kokoaminen sekä kirjallisuuskatsauksen ja tutkimussuunnitelman esittäminen.
Osaamistavoitteet

 
• laatia tieteellisen tutkimussuunnitelman, jossa aiheen rajaus, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia
• jäsennellä lähdeaineiston ja taustateorian selkeäksi ja johdonmukaiseksi kirjallisuuskatsaukseksi
• perustella ja puolustaa omaa tutkimussuunnitelmaa
• noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita
• integroida tutkimuseettiset periaatteet opinnäytteeseensä

Lisätietoja

1. kevätkukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seminaari 30 tuntia.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin tutkimussuunnitelman esittäminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta